Putnički automobil

Datum objave: 19.09.2019. 13:23 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

Broj: 127-29-12227-9/19

Dana:12.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka, broj 127-29-12227-8/19 od 11.09.2019. godine, Direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci roba - putnički automobil putem otvorenog postupka, dodjeljuje se ponuđaču Autokuća Jajčević d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 5a od 02.09.2019. godine , za cijenu 65.811,97 KM bez PDV-a, odnosno 77.000,00 KM sa PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

 

II

Obavezuje se izabrani ponuđač da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi original ili ovjerenu kopiju dokumenta traženog tačkom 4.1.3 a) Tenderske dokumentacije broj 127-29-12227-2/19 od 15.08.2019. godine, odnosno uvjerenje Suda BiH kao dokaz za ispunjenje uslova iz člana 45. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH. Za dostavljenu dokaznu dokumentaciju (uvjerenja Osnovnog suda u Banjoj Luci i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, uvjerenja Poreske uprave RS i Uprave za indirektno oporezivanje BiH) ponuđač se oslobađa obaveze njihovog naknadnog dostavljanja.

 

III

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloželje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-12227-1/19 od 15.08.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba - putnički automobil, procijenjene vrijednosti 66.000,00 KM bez PDV-a putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH (Službeni glasnik BIH broj 39/14, u daljem tekstu: ZL4).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-354-3-167/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 15.08.2019. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno je zaprimljena 1 (Jedna) ponuda ponuđačaLutokuća Jajčević d.o.o. Banja Luka.

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-29-12227-4/19 od 29.08.2019. godine je izvršila otvaranje, opjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila Zapisnik o radu komisije nakon izvršenog otvaranja ponuda broj 127-29- 12227-8/19 od 11.09.2019. godine, koji je sastavni dio ove Odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

- Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponuđač Lutokuća Jajčević d.o.o. Banja J1uka ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa. Drugim riječima, spomenuta ponuda je prihvatl3iva za ugovorni organ i ista može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima iz Tenderske dokumentacije, broj: 127-29-12227-2/19 od 15.08.2019. godine.

-Ponuđač ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg na osnovu popunjene izjave iz Obrasca za ponudu (Aneks 2 TD).

-Ponuđač je dostavio dokaznu dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3 Tenderske dokumentacije, broj: 127-29-12227-2/19 od 15.08.2019. godine, odnosno uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama, osim uvjerenja Suda BiH definisano u tački 4.1.3 a) TD. Za dostavljena uvjerenja ponuđač se oslobađa obaveze njihovog naknadnog dostavljanja.

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“ te je tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda sljedeći:

Broj

progokola

ugovornog

organa

Redni

broj

omotnice

ponude

Naziv

ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili

potpisana)

(da/ne)

Ukupna

cijena

ponude

bez

PDV-a

Ponuđeni rok isporuke (od dana slanja

narudžbenice)

Ponuđeni

popust

Rang

127-29-

12227-5/19

1.

Autokuća Jajčević d.o.o. Banja Luka

Da

65.811,97

KM

2 dana

Ne

1

Iz prethodno navedenog, skladu sa kriterijom „ekonomski najpovoljnija ponuda“ Komisija je kao najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - putnički automobil ocijenila ponuđača Lutokuća Jajčević d.o.o. Banja Luka sa ukupnom cijenom 65.811,97 KM bez PDV-a odnosno 77.000,00 KM sa PDV-om, te sa rokom isporuke 2 (dva) dana od dana slanja narudžbenice, nakon čega je dala preporuku da se sa istim zaključi ugovor.

Komisija je konstatovala da je ponuđač Autokuća Jajčević d.o.o. Banja Luka u skladu sa Aneksom 4 svojom izjavom potvrdio da ispunjava uslove iz člana 45. ZJN tačke 4.1.3 Tenderske dokumentacije, te se obavezuje da dostavi u originalu ili ovjepenoj kopiji uvjerenje Suda BiH u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Za dostavljenu dokaznu dokumentaciju (uvjerenja Osnovnog suda u Banjoj Luci i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, uvjerenja Poreske uprave RS i Uprave za indirektno oporezivanje BiH) ponuđač se oslobađa obaveze njihovog naknadnog dostavljanja.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

POUKA O PRAVNOM lijeku:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, u skladu sačlanom 101. stav (1) ZJN BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: