Računari i računarska oprema

Datum objave: 19.01.2016. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

Broj: 21.06/404-45/15

Datum: 12.01.2016. god.

 

Na osnovu člana 86. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srnske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12) i na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude br. 21.06/404-45/15 od 31.12.2015. godine direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 1

 

1 .Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka računara i računarske opreme, opreme za digitalizaciju, mrežne i komunikacione opreme", koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

Lot 2- Nabavka i isporuka opreme za pretvaranje analogne arhivske građe u digitalni oblik Lot 3 - Nabavka i isporuka mrežne i komunikacione opreme broj: 21.06/404-45/15, objavljenom na Portalu javnih nabavki broj: 164-1-1-187-3-59/15 od 02.11.2015. godine, najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za LOT 1 - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme je ponuda ponuđača „Network" d.o.o. Bijeljina sa ukupnom cijenom ponude od 198.800,00 KM (bez uračunatog PDV-a).

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke, shodno članu 71. Zakona.

3. U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona odluka će biti objavljena na stranici www.rgurs.org istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke

4. Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom shodno zahtjevima- uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Banja Luka pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke roba - „Nabavka i isporuka računara i računarske opreme opreme za digitalizaciju, mrežne i komunikacione opreme", koja je bila podijeljena na tri lot-a:

Lot 1 - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme

Lot 2 - Nabavka i isporuka opreme za pretvaranje analogne arhivske građe u digitalni oblik Lot 3 - Nabavka i isporuka mrežne i komunikacione opreme

broj: 21.06/404-45/15, objavljenom na Portalu javnih nabavki broj: 164-1-1-187-3-59/15 od 02.11.2015. godine.

Dana 17.12. 2015. U ostavljenom roku za prijem ponuda ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

„Network " d.o.o. Bijeljina

„Digit" d.o.o. Banja Luka

„Intec" d.o.o. Brčko

„Teleklik" d.o.o. Banja Luka

„Рrointer IТSS" d.o.o. Banja Luka

 

U zakazanom terminu, u skladu sa članom 63. Zakona, izvršeno je javno otvaranje ponuda, nakon čega je sačinjen zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda koje su u zakonskom roku ponuđači dostavili na protokol Ugovornog organa.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je izvršila provjeru ponuda u smislu ispunjavanja kvalifikacionih uslova traženih tenderskom dokumentacijom. Komisija je utvrdila da je u ponudi ponuđača „Mes" d.o.o. Brčko načinjena računska greška U obrascu za cijenu ponude je upisana ukupna cijena bez PDV-a koja iznosi 226,125,00 KM zatim u rubrici za ponuđeni popust je upisan iznos od 0,00 KM i na kraju u rubrici za ukupnu cijenu sa popustom bez PDV-a je upisan iznos od 226.125,00 KM. Računskom provjerom pojedinačnih stavki, komisija je utvrdila da zbir pojedinačnih cijena iz obrasca za cijenu ponude ne odgovara ukupnom zbiru, te da umjesto ukupnog iznosa od 226.125 00 KM treba da STOJI 203.625,00 KM. Komisija je dana 29.12.2015. godine ponuđaču MES" d.o.o. Brčko uputila zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške, što je ponuđač i potvrdio dana 30 12 2015 godine poslavši pismenu saglasnost za ispravku računske greške. Komisija je nadalje utvrdila da svi ponuđači ispunjavaju uslove tražene tenderskom dokumentacijom i zahtjeve ugovornog organa, odnosno da su ponude prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriterijumu datom u tenderskoj dokumentaciji Po izvršenoj provjeri i detaljnoj analizi dostavljene dokumentacije svih ponuđača Ugovorni organ je konstatovao da su svi ponuđači kvalifikovani za učešće u predmetnom postupku nabavke, te da su ponude pripremili u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i da je kao najnižu cijenu ponude ponudio ponuđač „Network" d.o.o. Bijeljina.

U prilogu je dat kratak opis sadržaja dostavljenih ponuda:

 

Red.br. koverte ponuđača

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Popust (KM)     

Ukupna cijena bez PDV-a s popustom (KM)

1.

„Network " d.o.o. Bijeljina

198.800,00

_

198.800,00

2.

„Digit" d.o.o. Banja Luka

199.640,00

_

199.640,00

3.

„Intec" d.o.o. Brčko

203.625,00

_

203.625,00

4.

„Teleklik" d.o.o. Banja Luka

205.739,91

_

205.739,91

5.

„Рrointer IТSS" d.o.o. Banja Luka

229.253,48

-

229.253,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi u tri istovjetna primjerka putem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: