Računarska oprema

Datum objave: 25.09.2019. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

REPUBLIКA SRPSКA VLADA

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠКI RAZVOJ, VISOКO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

 

Broj: 19.02/404-435-13/19

Datum: 23.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav [1] tačka b) i člana 70 stav (1), (2], [3] i [6] Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a na osnovu utvrđene preporuke od strane Кomisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - računarske opreme Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ministar d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača, broj: 19.02/404-435-11/19 od 23.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku računarske opreme, dodjeljuje se ponuđaču SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka u vrijednosti od 39.344,90 КM bez PDV-a, odnosno 46.033,53 КM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci računarske opreme dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka, najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, u skladu sa članom 89. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ovo Rješenje objaviće se i na veb stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke robe-računarske opreme za potrebe Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 19.02/404-435/19 od 06.09.2019. godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 39.580,00 КM.

Obavještenje o nabavci broj: 717-7-1-14-3-5/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 06.09.2019. godine.

U ostavljenom roku za prijem ponuda pristigla je jedna ponuda i to od ponuđača SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka,

Кomisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda dana 20.09.2019.godine, o čemu je sastavila i odgovarajući zapisnik u kome je konstatovala da je ponuda blagovremena i prihvatljiva za dalje razmatranje. Zatim je pristupila evaluaciji ponude i sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude broj: 19.02/404-435-10/19 od 23.09.2019. godine koji je dostavila Ministru i u kojem je utvrdila sljedeće:

 

U ostavljenom roku za prijem ponuda pristigla je jedna ponuda, ponuđača SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka, ista je u potpunosti prihvatljiva i ispunjava sve formalno-pravne i tehničke zahtjeve utvrđene Tenderskom dokumentacijom.

 

Ocjena ponude je izvršena po kriterijumu najniže cijene kako slijedi:

Ponuđač

Ukupna cijena ponude

Rang

SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka

39.344,90

1

Na osnovu svega navedenog Кomisija je dala prijedlog odnosno preporuku Ministru za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo za dodjelu ugovora za nabavku računarske opreme ponuđaču SIRIUS 2010 d.o.o Banja Luka u vrijednosti od 39.344,90 КM bez PDV-a, odnosno 46.033,53 КM sa PDV-om, budući da je njegova ponuda na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, ocijenjena jedinom valjanom i prihvatljivom. Cijeneći navedeno, Ministar je prihvatio preporuku Кomisije.

U postupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ministar nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javne nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 [pet] dana od dana prijema ovog Rješenja. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u putem Ugovornog organa, u pisanoj formi u najmanje 3 [tri] primjerka.

 

Ministar

Srđan Rajčević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: