Radna obuća za radnike u Parking službi

Datum objave: 17.03.2021. 11:13 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Broj: 02/2-404-31/21

Datum: 05.02.2021. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama u Gradu Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 14/19) i člana 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška", broj 4/17 i „Službeni glasnik grada Gradiška" broj 5/19) u postupku javne nabavke radne obuće za radnike u Parking službi, Gradonačelnik donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I    
Prihvata se ponuda, broj 02/21 od 13.01.2021. godine i Ugovor o nabavci radne obuće za radnike u Parking službi dodjeljuje se ponuđaču „Gončin" d.o.o., Put srpske vojske 128, Gradiška, za ponuđenu cijenu u ukupnom iznosu od 2.403,50 KM ( bez uračunatog PDV-a).
II    
Prijedlog ugovora o nabavci robe dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Gončin" d.o.o., Put srpske vojske 128, Gradiška, nakon što ponuđač bude obaviješten o
izboru.
III    
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za finansije Gradske uprave grada Gradiška.
IV    
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranici ugovornog organa www.gradgradiska.com istovremeno sa dostavljanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 02/2-404-30/21 od 04.02.2021. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
 
Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, iznosila je do 2.450,00 KM. 
Istraživanjem tržišta, prikupljanjem podataka (telefonski i putem interneta) o cijeni predmetne nabavke, primjenom kriterijuma "najniža cijena", od ponuđača „Gončin" d.o.o., Put srpske vojske 128, Gradiška, zatražena je pisana ponuda za predmetnu nabavku.
Dana,05.02.2021. godine, putem elektronske pošte, zaprimljena je ponuda ponuđača „Gončin" d.o.o., Put srpske vojske 128, Gradiška, za nabavku radne obuće za radnike u Parking službi, broj 02/21 od 13.01.2021. godine, u iznosu od 2.403,50 KM ( bez uračunatog PDV-a).
Iz navedenih razloga, primjenom odredbe člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj se dodjeljuje ugovor ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, odlučeno je kao u tački I dispozitiva.
Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ova odluka objaviće se na web stranici ugovornog organa www.gradgradiska.com istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.
 
Na osnovu člana 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ova odluka dostaviće se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Dostavljeno:    
1.    Ponuđaču
2.    Odjeljenje za finansije
3.    Resorno odjeljenje
4.    Evidencija
5.    a/a
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: