Radovi na elektrifikaciji stambenih jedinica, raseljenih osoba i povratnika u MZ Mrsovo (Biševići), opština Rudo

Datum objave: 20.09.2019. 10:15 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 02-404-42/19

Datum: 13.09.2019.god.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 67. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo" broj: 4/17), Načelnik opštine Rudo donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku javne nabavke, putem otvorenog postupka, objavljenom na Portalu javnih nabavki br: 245-1-3-33-3-15/19 od 22.08.2019.godine i u Službenom glasniku BiH br: 59/19 od 30.08.2019.godine, a koji se odnosi na „ Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u MZ Mrsovo (Biševići) - opština Rudo", ponudu je dostavio sledeći ponuđač:

1. „SIMING TRADE" DOO Foča, na iznos od 81.099,58 КM bez PDV-a, odnosno na iznos od 94.886,51 КM sa PDV-om

 

II        

Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Nakon otvaranja i pregleda ponude utvrđeno je da prispjela ponuda ispunjava sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom i da se sa ponuđačem „SIMING TRADE" DOO Foča, pristupi zaključivanju ugovora.

 

III       

Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-404-42/19 od 13.09.2019.godine sastavni je dio ove Odluke.

 

IV        

Protiv ove Odluke nezadovoljna strana ima pravo na žalbu u roku od 10 dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi pismenim putem Načelniku opštine Rudo, u najmanje tri primjerka.

 

V         

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku opštine Rudo" i veb stranici opštine Rudo.

 

 

broj: 02-404-42/19 od 13.09.2019. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: