Radovi na izgradnji novog ski lifta i modernizaciji postojećeg, po sistemu projektuj i izgradi - ključ u ruke

Datum objave: 15.10.2021. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2021.

ZOI’ 84

 

DATUM: 8.10.2021

BROJ: 3027/21

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tacka b) i dlana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,SluZbeni glasnik BiH", broj 39114), a na preporuku Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu iocjeni ponuda broj: 3025/21 od08.10.2021. godine, Direktor KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudada

Član 1.

(Predmet odluke)

Ugovor o nabavci radova ,, lzgradnja novog ski lifta i modernizacija postojećeg po sistemu projektuj i izgradi ,,ključ u ruke", dodjeljuje se izabranom ponuđaču/Grupa ponudada: PPG d.o.o.

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

 

Član 2.

(Kriterij za dodjelu ugovora)

(1) Ponuda ponudada iz člana 1. ove odluke zadovoljava sve uslove utvrđene u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji i sadrži prihvatljivu cijenu za predmetne radove.

(2) Ponuđaču iz člana 1. ove odluke, ugovor će biti dodijeljen u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrdenim u obavještenju o nabavci I tenderskoj dokumentaciji.

 

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu AJN, broj obavje5tenja:707-1-3-117-3-30t21 od 07.09.2021. godine i ispraVka obavje5tenja broj 707-1-3-117-8-31/21objavljeno dana22.Og.2021. godine.

Blagovremeno je primljena jedna ponuda Grupa ponudada: PPG d.o.o. i Doppelmayr Seilbahnen

GmbH. Komisija za nabavke imenovana Odlukom brq:2654t21 od 09.09.2021. godine, izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 3025t21 od 08.10.2021. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku direktoru KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo za izbor najpovoljnijeg ponudada.

Uzimajuci u obzir navedeno, odludeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se uputiti Žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa, u pisanoj'formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: