Radovi na izgradnji trotoara s lijeve strane lokalnog puta Rudanka-Zarječa

Datum objave: 18.09.2019. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

 GRAD DOBOJ

 GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-569 /19.

Datum: 10.09.2019.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav (1) (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14). na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 76/19 od 09.09.2019 u postupku javne nabavke - „Izvođenje radova na izgradnji trotoara s lijeve strane lokalnog puta Rudanka - Zarječa", gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke. broj: 76/19 od 09.09.2019. i ugovor za javnu nabavku - „Izvođenje radova na izgradnji trotoara s lijeve strane lokalnog puta Rudanka -Zarječa" dodjeljuje se ponuđaču „Trgotrans " d.o.o Doboj. ponuda br. 20/19 od 03.09.2019 godine u iznosu od 63.735,70 bez PDV-a. nakon provedenog postupka e-aukcije.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na web stranici grada Doboj - www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-504/19. od 09.08.2019

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 65.300,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-76-3-132/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 14.08.2019. a sažetak Obavještenja o nabavci objavljen u Službenom glasniku BiH.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-022-1609/17. od 27.7.2017.

Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: „Amplitudo" d.o.o, „BBS Europe" , „ Ekapija" d.o.o, „DB - Mreža" d.o.o Doboj, „Rial-Šped" d.o.o Doboj Istok, „Trgotrans" d.o.o, „MG Mind" d.o.o, „Josipović" d.o.o Doboj, „Mrkonjić Putevi" i „Plosko" d.o.o .

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, dana 03.09.2019. do 11,00 časova svoju ponudu su dostavili: „Plosko" d.o.o Osječani i „Trgotrans" d.o.o Doboj.

Komisija je izvršila otvaranje ponuda dana 03.09.2019.

Komisija za javne nabavke dostavila je 09.09.2019. Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno da su zaprimljene dvije (2) ponude ponuđača: : „Plosko" d.o.o Osječani i „Trgotrans" d.o.o Doboj., te da su ponude prihvatljive.

Nakon izvršene računske kontrole zakazana je E-aukcija za 05.09.2019 u 13:30 časova . Prema Izvještaju o toku i završetku E-aukcije utvrđena je početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u E-aukciji:

1.            „Trgotrans" d.o.o Doboj početna cijena ponude 63.735,70 KM bez pdv-a

2.            „Plosko" d.o.o Osječani početna cijena ponude 65.109,90 KM bez pdv-a

Konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji:

1 „Trgotrans" d.o.o Doboj konačna cijena ponude 63.735,70 KM bez pdv-a 2. „Plosko" d.o.o Osječani konačna cijena ponude 65.109,90 KM bez pdv-a

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)

1.„Trgotrans" d.o.o Doboj

74.570,77

2.„Plosko" d.o.o Osječani

76.178,58

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene nakon završene e-aukcije u iznosu od 74.570,77 sa uračunatim PDV.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se dostavlja ugovornom organu u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik Boris Jerinić,s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: