Radovi na izradi i održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije na području Grada Bijeljina

Datum objave: 09.04.2021. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 08.04.2021.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 i 36/19) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS“, br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'',broj.13/17,2/18), Gradonačelnik d o n o s i:

O D L U K U
O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
u postupku javne nabavke SKP-15/21

I
U postupku javne nabavke putem otvorenog postupka uz provođenje E-aukcije sa zaključivanjem Okvirnog sporazuma, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 05.03.2021. godine i u Sl.glasniku BiH br.15/21 od 12.03.2021. godine, i Ispravka za obavještenje o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 26.03.2021. godine, a koja se odnosi na nabavku radova: “IZRADA I ODRŽAVANjE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA“, ponude je dostavio sledeći ponuđač:
1. DOO “Radiša“ Bijeljina

II
Nakon razmatranja prispjelih ponuda ustanovljeno je da ponuda DOO “Radiša“ Bijeljina u potpunosti je ispunila uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma- najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač:

DOO “Radiša“ Bijeljina
sa ponuđenom cijenom u iznosu od:
55.541,00 KM (bez PDV-a)

III
Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-404-21/21 od 06.04.2021. godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

IV
Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.
Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku. 

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bijeljina"

 

Broj:02-404-21/21 
Bijeljina
Datum:

GRADONAČELNIK

Ljubiša Petrović 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: