Radovi na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2016. godinu

Datum objave: 20.01.2016. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA SREBRENIK

- Općinski načelnik-

 

Broj: 07-5195/15

Datum, 06. 01. 2016. Godine

 

Općinski načelnik na osnovu člana 89. stav (3), člana 70. stav. (1) i (3) i člana 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), donosi:

 

ODLUKU O IZBORU PONUĐAČA

 

I

Prihvatljiva ponuda za javnu nabavku Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2016. godinu je ponuda dostavljena od ponuđača DOO "ELVIK" Srebrenik u iznosu od 36.750,87 KM (sa PDV-om), a sa kojim će se zaključiti Okvirni sporazum.

 

II

Ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke, dostaviti dokaze po članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva broj: 07-5195/15 od 16. 12. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. 761-7-3-110-3-60/15 od 21. 12. 2015. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za javnu nabavku Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2016. godinu.

Ponudu po Konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku je dostavio ponuđač:

1. DOO "ELVIK" Srebrenik, u ukupnom iznosu od 31.411,00 KM (bez PDV-a).

IJ pi vom dijelu rada Komisije, konstatovano je da je, blagovremeno, pristigla jedna pravilno zatvorena ponuda. Nakon toga, Komisijaje iščitala ponuđenu cijenu i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljene ponude, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju zahtijevane kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponude „ELVIK" DOO Srebrenik, Komisija je konstatovala da je ista potpuna tj, da svi dokazi za kvalifikaciju zadovoljavaju zahtijevane uslove i prihvatljiva je za daljnje razmatranje.

Komisija je predložila Ugovornom organu da donese Odluku o izboru ponuđača za DOO ELVIK Srebrenik, a koja se odnosi na javnu nabavku Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2016. godinu, u iznosu od 36.750,87 KM (sa PDV-om), a stoje i prihvaćeno.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

 Dr.sci. Nihad Omerović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: