Radovi na rekonstrukciji šumskog kamionskog puta u ŠG Prijedor Prijedor

Datum objave: 09.04.2021. 13:45 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2021.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

„ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d, SOKOLAC

- Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC


Broj: 06.1/0203-840-2/21

Dana: 09.04.2021. godine D.B.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke i člana 51. Statuta JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Uprava Javnog preduzeća na sjednici održanoj dana 07.04.2021, godine, kao Ugovorni organ u postupku nabavke radova, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude

Član 1.
Donosi se Odluka o izboru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na rekonstrukciji šumskog kamionskog puta, a za potrebe ŠG „Prijedor" Prijedor u otvorenom postupku nabavke no Obavještenju broj: 1172-1-3-20-3-439/21 od 19.03.2021. godine, po kom su bile zaprimljene dvije (2) ponude, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke o analizi i ocjeni ponuda, broj: 11.14.1.2/0206-1364-1/21 od 01.04.2021. godine, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nakon provedene E-aukcije, broj: 11.14.1.2/0206-1364-2/21 od 05.04.2021. godine, kao i Izvještaja o toku i završetku E- aukcije od 05.04.2021. godine, i to za:


- Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta „Pašini konaci-Provište-Palež'', dužine 3,605 km - najpovoljniji ponuđač „NISKOGRADNjA MARJANOVIĆ" d.o.o. Prijedor.

Član 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se direktor ŠG „Prijedor" Prijedor i Sektor za komercijalne poslove Javnog preduzeća.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Javna nabavka radova na rekonstrukciji šumskog kamionskog puta na području ŠG „Prijedor" Prijedor, pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka nabavke, broj: 06.1/0203-840-1/21 od 10.03.2021. godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljene su dvije (2) ponude. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke o analizi i ocjeni ponuda nakon provedene E- aukcije, broj: 11.14.1.2/0206-1364-2/21 od 05.04.2021. godine, kao i Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 05.04.2021. godine, kao što je navedeno u Članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u poku od 10 dana od prijema iste.

 

DOSTAVLjENO:  
1.    Ponuđačima,
2.    ŠG „Prijedor" Prijedor,
3.    Sektoru za komercijalne poslove i
4.    A r h i v i

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: