Radovi na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo

Datum objave: 01.08.2017. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2017.

Broj: U .D-01 -3.2-12124/17

Sarajevo, 28.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta („S.D-1.3-14018-1/16, od 26.08.2016. godine), člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 14 stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni Glasnik 66/16) i preporuke Komisije za nabavku radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo, broj: 01-13.73-10297-21/17, od 26.07.2017. godine, Uprava Društva na 112. elektronskoj sjednici održanoi dana 28.07.2017.godine, donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I             

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača nabavku radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo, ponuđaču „KA-2" d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom vrijednošću ponude 16.922,00 KM bez PDV-a , odnosno, 19.798,74 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II            

„Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na Protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do16 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

III           

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1. ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno poslati obavještenje ponuđačima koji su učestovali u postupku nabavke.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo, broj: U.D-01-3.2-10990/17, od 05.07.2017. godine, Komisija je provela postupak javne nabavke, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, sa objavljivanjem Objaveštenja o nabavci, broj: 238-7-3-514-3-141/17, od 13.07.2017.godine na Portalu javnih nabavki.

 

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke održano je dana 21.07.2017. godine u 10 sati i 15 min, na trećem spratu Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, o čemu je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda, broj: 01-13.73¬10297-18/17, od 21.07.2017.godine, koji je sastavni dio ovog Izvještaja. Zapisnik sa otvaranja dostavljen je ponuđačima putem fax-a isti dan, aktom broj: 01-13.73-10297-19/17. Predstavnici ponuđača nisu pristustovali otvaranju ponuda.

 

Komisija je prije samog otvaranja ponuda konstatovala sljedeće:

• da je tenderska dokumentacija učinjena dostupnom na Portalu JN;

• da je ukupnol 1 (jedanaest) potencijalnih ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju;

• da je do roka za dostavljanje ponuda pristigla ukupno 2 (dvije) blagovremene ponude;

• da su koverte neoštećene, uredno zapakovane i zapečaćene

• da je na kovertu stavljen redni broj prema kojem se utvrđuje redoslijed otvaranja i čitanja ponuda, prema vremenu dostavljanja na Protokol.

Komisija je prilikom otvaranja ponuda javno saopštila podatke o nazivu i sjedištu ponuđača, ukupnu cijenu ponude i eventualni popust, ne praveći tom prilikom uvid u sadržaj i validnost dostavljene dokumentacije.

 

Na Protokol Društva do roka određenog za prijem ponuda (21.07.2017. godine do 10,00 sati) pristigle su ponude slijedećih ponuđača:

1. „INTERMING" d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 15.444,00 KM bez PDV-a;

2. „KA-2" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 16.922,00 KM bez PDV-a

 

Komisija je, nakon završenog otvaranja ponuda, pristupila analizi i utvrđivanju validnosti prispjelih ponuda, te konstatovala slijedeće:

1. da ponuda ponuđača „INTERMING" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.444,00 KM bez PDV-a sadrži potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora iz kojih nije jasno vidljivo da se potvde o uspješnoj realizaciji ugovora odnose na radove koji su u vezi sa predmetom nabavke, kako je to i traženo tačkom 2.2. pod h. 1) tenderske dokumentacije.Ugovorni organ je ponuđaču uputio Zahtjev za pojašnjenje ponude, broj: 01-13.73-102997-20/17, od 21.07.2017. godine. Kako ponuđač nije do roka naznačenog u Zahtjevu, a to je 25.07.2017. godine do 14,00 sati dostavio Ugovore ili drugi jasan dokaz iz koga je vidljivo da se potvrde koje su gore navedene odnose na predmet nabavke, to ugovorni organ ne može predmetne potvrde smatrati valjanim,tj. ponuđač ne ispunjava uslove propisane tačkom 2.2. pod h.1).

 

U vezi sa gore navedenim, ponuda ponuđača „INTERMING" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.444,00 KM bez PDV-a, ispunjava ekonomske i tehničke, ali ne ispunjava pravne uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno-pravno neprihvatljiva.

 

2. da ponuda ponuđača „KA-2" d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom vrijednosti ponude u iznosu od 16.922,00 KM bez PDV-a, ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno-pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva

Kako je samo jedna prihvatljiva ponuda, to Komisija nema obavezu održavanja E-aukcije, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e- aukcije („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16).

Nakon svega gore navedenog, Komisija utvrđuje konačnu rang listu ponuđača, koji su ispunili kvalifikacione uslove, kako slijedi:

 

Red. broj

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a (KM)

1.

„KA-2" d.o.o. Sarajevo

16.922,00 KM

 

Obzirom da ponuda ponuđača „KA-2" d.o.o. Sarajevo u potpunosti odgovara traženim zahtjevima ugovornog organa, tj. da ovaj ponuđač ispunjava sve formaino-pravne, tehničke i ekonomske uslove tj. zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u postupku nabavke radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču, kao najpovoljnijem, a koji je ponudio najnižu prihvatljivu ponudu koja iznosi: 16.922,00 KM bez PDV-a , odnosno 19.798,74 KM sa uračunatim PDV-om

 

Cijeneći navedeno, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u roku od 5 dana po prijemu odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Genderalni direktor

Mr.sci.Mirsad Mujić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: