Radovi na sanaciji društvenog doma u MZ Nahvioci

Datum objave:02.03.2021. 07:59 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA ČELIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 02-19-165-3/20

Čelić, 23.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6), članova 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“ broj: 3/17), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 02-19- 165-3/20 od 22.02.2021. godine, u postupku javne nabavke Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za javnu nabavku radova „Sanacija društvenog Doma u MZ Nahvioci“, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 02-19-165-3/20 od 22.02.2021. godine i Ugovor o nabavci radova „Sanacija društvenog Doma u MZ Nahvioci“ dodjeljuje se ponuđaču D.o.o. „Papilon“ Čelić, ponuda broj: 12/21 od dana dana 10.02.2021. godine, po ponuđenoj cijeni, a nakon održane e-aukcije, u iznosu od 37.164,00 KM bez PDV- a.

 

Član 2.

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke je u ponudi broj: 12/21 od dana dana 10.02.2021. godine dostavio originale ili ovjerene kopije dokumentacije navedene u Tenderskoj dokumentaciji broj: 02-19-165-3/20 od 26.01.2021. godine.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici općine Čelić, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), istovremeno sa upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke radova „Sanacija društvenog Doma u MZ Nahvioci“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-19-165-3/20 od 22.01.2021. godine. Predmetna javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 42.735,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 306-7-3-8-3-3/21 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 27.01.2021. godine. Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu „E nabavke“ broj: 02-19-165-3/20 od 28.01.2021. godine putem pošte proslijeđen je slijedećim ponuđačima:

- „Papilon“ d.o.o. Čelić, Abdulaha Kovačevića 89, 75 246 Čelić

– „Ratkovići“ d.o.o. Ratkovići, Ratkovići bb,

- ZR „Gradnja nova“ Vražići, Begzudina Sarajlića 12.

- „Karam gradnja“ d.o.o. Čelić, Korajskih boraca 34, Čelić

 

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj: 02-19-165-3/20 od 22.01.2021. godine, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavila je ugovornom organu - općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-19-165-3/20 od 22.02.2021. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-19-165-3/20 od 22.02.2021. godine i Izvještaj o radu komisije broj: 02-19-165-3/20 od 22.02.2021. godine.

 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje u predmetnom postupku javne nabavke pristiglo ukupno 7 (sedam) ponuda i to: „AS gradnja“ d.o.o. Brčko, „Kula mont“ d.o.o. Zenica, D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, D.o.o. „Papilon“ Koraj - Čelić, „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik i „Montaplan“ d.o.o. Tuzla

- daje blagovremeno primljeno 7 (sedam) ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da ponude „AS gradnja“ d.o.o. Brčko, „Kula mont“ d.o.o. Zenica, „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, D.o.o. „Papilon“ Koraj - Čelić, i „Montaplan“ d.o.o. Tuzla ispunjavaju sve kvalifikacione uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom, te su ocijenjene kao kvalifikovane i prihvatljive,

- da ponude D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko i „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik ne ispunjavaju kvalifikacione uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom, te su ocijenjene kao neprihvatljive.

 

D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko

Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da u ponudi ponuđača D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko nisu dostavljeni dokazi u skladu sa tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije. Naime, Tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije pod a) i b) zahtijevano je sljedeće:

„a) za ponuđače iz BiH: Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni izvod/Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru (orisinal ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca). Ukoliko se kao ponuđač javi fizička osoba registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan (original ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca).

Za ponuđače čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.“

„b) Identifikacioni i porezni broj (orisinal ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude)“

Ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko je u ponudi na stranama 39. do 42. dostavio običnu kopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra.

Identifikacioni i porezni broj nisu dostavalieni u ponudi ponuđača, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije pod f) zahtijevano je sljedeće:

„f) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačke a) do d) Zakona, koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije i nalazi u prilogu tenderske dokumentacije ANEKS 4. Izjava ne može biti starije od 15 dana računajući od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke te mora biti popunjena, potpisana i ovjerena od strane nadležnog oreana (notar ili organ uprave nadležan za ovjeru potpisa).

Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke biti će dužan nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača dostaviti, u roku ne dužem od pet (5) dana, sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi:

- uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

- uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, 

- uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

- uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza“

Ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko je u ponudi na strani broj 22. dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačke a) do d) Zakona koja nije popunjena, potpisana niti ovjerena od strane nadležnog organa, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Međutim, ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko je u ponudi na stranama od 43. do 48. dostavio kopije uvjerenja nadležnih institucija kojima dokazuje činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona, što nije bio dužan dostavljati u ovoj fazi postupka („Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke biti će dužan nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača dostaviti, u roku ne dužem od pet (5) dana. dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi.“)

 

Tačkom 2.2. pod g) Tenderske dokumentacije je zahtijevano sljedeće:

„Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) ZJNBiH koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije i nalazi u prilogu tenderske dokumentacije ANEKS 5. Izjava ne može biti starije od 15 dana računajući od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke te mora biti popunjena, potpisana i ovjerena od strane ponuđača. Uz izjavu. ponuđači dužni dostaviti i Uvjerenje Centralne banke BiH sa spisakom aktivnih bankovnih računa koje dobavljač ima otvorene kod komercijalnih banaka. Uvjerenje Centralne banke ne smije biti starije od tri mjeseca računajući od dana predaje ponude i dostavlja se kao obična kopija. Ponuđači su dužni dostaviti i potvrde poslovnih banaka kod koiih ponuđač ima otvorene račune da transakcijski računi ponuđača nisu bili u blokadi u periodu proteklih 6 mjeseci računajući od datuma izdavanja potvrde. Potvrda banke ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana predaje ponude i dostavlja se kao obična kopija.

 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača dostaviti, u roku ne dužem od pet (5) dana, originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku ifinansijsku sposobnost...“

Ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko je u ponudi na strani 23. dostavio:

- Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i stav (4) Zakona od dana 08.02.2021. godine, popunjenu, potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) ZJN BiH nije dostavio kopiju Uvjerenja Centralne banke BiH sa spisakom aktivnih bankovnih računa koje dobavljač ima otvorene kod komercijalnih banaka, niti kopije potvrda poslovnih banaka kod kojih ponuđač ima otvorene račune da transakcijski računi ponuđača nisu bili u blokadi u periodu proteklih 6 mjeseci računajući od datuma izdavanja potvrde, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Tačkom 2.2. pod h) Tenderske dokumentacije je zahtijevano sljedeće:

„h) U skladu sa članom 52. Stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci. Izjava mora biti popunjena, potpisana i ovjerena od strane ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu, ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene Izjave dat je u ANEKSU 6 ove TD i čini njen sastavni dio. Izjava ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku na portalu javnih nabavki.“

Ponuđač D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko je u ponudi na strani broj 24. dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama koja nije popunjena, potpisana niti ovjerena od strane ponuđača, niti ovjerena od strane nadležnog organa, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije pod 1) je zahtijevano sljedeće:

„l) Izjavu o prihvataniu garantnog roka u skladu sa tačkom 1.8. Tenderske dokumentacije. Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane ponuđača, te ovjerena od strane nadležnog organa (notar ili organ uprave nadležan za ovjeru potpisa)“

Detaljnim pregledom ponude utvrđeno je da zahtijevana izjava nije dostavljena u ponudi ponuđača D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Imajući u vidu navedeno, ponuda ponuđača D.o.o. „Bijelić gradnja“ Brčko nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, te je ocijenjena je kao neprihvatljiva i u skladu članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama se odbacuje.

 

„Bajatex“ d.o.o. Srebrenik

Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno da u ponudi ponuđača „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik nisu dostavljeni dokazi u skladu sa tačkom 2.2. Tenderske dokumentacije.

 

Naime, Tačkom 2.2. pod 1) Tenderske dokumentacije zahtijevano je sljedeće:

j) Izjavu o prihvataniu sarantnog roka u skladu sa tačkom 1.8. Tenderske dokumentacije. Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane ponuđača, te ovjerena od strane nadležnog organa (notar ili organ uprave nadležan za ovjeru potpisa)“

Pregledom ponude utvrđeno je da zahtijevana izjava nije dostavljena u ponudi ponuđača „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik.

 

 

Ponuđač je na strani broj 5. ponude dostavio spisak dokumentacije navedene u ponudi, gdje je pod tačkom 10. naveo da uz ponudu dostavlja Izjavu o prihvatanju garantog roka u skladu sa tačkom 1.8., ali nije navedeno na kojoj strani ponude se nalazi zahtijevana Izjava (rubrike u tabeli „Redni broj stranice na kojoj dokument počinje“ i „Redni broj stranice na kojoj dokument završava“ nisu popunjene).

Detaljnim pregledom ponude utvrđeno je da zahtijevana izjava nije dostavljena u ponudi ponuđača „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik, što nije u skladu sa zahtjevom navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, ponuda ponuđača „Bajatex“ d.o.o. Srebrenik nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, te je ocijenjena je kao neprihvatljiva i u skladu članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama se odbacuje.

Pregledom i ocjenom ponuda nisu uočene računske greške kod ponuđača koji su dostavili prihvatljive ponude. Obzirom da je Tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku predviđeno provođenje e-aukcije, komisija je predložila ugovornom organu da istu zakaže dana 22.02.2021. godine u 11:00h.

 

Ugovorni organ je preveo e-aukciju u zakazano vrijeme i dostavio Komisiji izvještaj o toku i završetku e-aukcije kreiran dana 22.02.2021. godine u 11:42 h. U izvještaju je kreirana konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji, prema kriteriju najniže ponuđene cijene. Komisija je na osnovu izvještaja sačinila konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

 

 

Naziv/ime ponuđača

 

Konačna cijena u KM bez PDV-a

 

Prefercijalni tretman domaćeg (da/ne)

1.

D.o.o. „Papilon“ Koraj - Čelić

37.164,00*

Da

2.

„AS gradnja“ d.o.o. Brčko

37.206,00*

Da

3.

„Braća Karić“ d.o.o. Zenica

37.374,00*

Da

4.

„Montaplan“ d.o.o. Tuzla

38.000,00*

Da

5.

„Kula mont“ d.o.o. Zenica

40.458,00*

Da

 

 

♦Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman.

Komisija je nakon ocjene ponuda i izvršene e-aukcije dana 22.02.2021. godine dala preporuku ugovornom organu da ugovor o nabavci radova „Sanacija društvenog Doma u MZ Nahvioci“ zaključi sa ponuđačem D.o.o. „Papilon“ Čelić sa najnižom ponuđenom cijenom, a nakon održane e-aukcije, u iznosu od 37.164,00 KM bez PDV-a.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 42.735,00 KM i daje kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena. Ponuđač D.o.o. „Papilon“ Čelić dostavio je kvalifikovanu i prihvatljivu ponudu sa ponuđenom cijenom, a nakon održane e-aukcije, u iznosu od 37.164,00 KM bez PDV-a.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija izvršila ocjenu kvaliflkovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1). tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14) i člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“ broj: 3/2017), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom i to u najmanje tri (3) primjerka.

 

 

Dostavljeno:

1. Ponuđačima (7x)

2. Komisiji za nabavke

3. Službi za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko pravne i geodetske poslove općine Čelić

4. Za općinsku web stranicu

5. Evidenciji

6. Arhivi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: