Radovi na sanaciji labilne padine na lokalnoj saobraćajnici Čelinac-Babići, lokalitet Vrla Strana, opština Čelinac

Datum objave: 16.09.2019. 13:50 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-404-141/19

Datum: 12.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnnm nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/17 ) načelnik opštine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

1.         Ugovor za javnu nabavku radova - Sanacija labilne padine na lokalnoj saobraćajnici Čelinac - Babići, lokalitet Vrla strana, opština Čelinac, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Građenje Đurić" d.o.o. Banja Luka, čija cijena ponude iznosi 70.237,93 KM bez PDV-a, odnosno 82.178,38 KM sa PDV-om.

2.         Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

3.         Ova odluka biće objavljena na \ueć stranici opštine Čelinac, istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Javna nabavka radova - Sanacija labilne padine na lokalnoj saobraćajnici Čelinac - Babići, lokalitet Vrla strana, opština Čelinac, broj: 01/1-404-141/19 od 20.08.2019. godine provedena je putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem 645-1-3-78-3-29/19 dana 21.08.2019. godine, a sažetak obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH", broj: 57/19 od 23.08.2019. godine. Tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavki preuzelo je 8 ponuđača (Ekapija doo, Amplitudo d.o.o., Uiskoujs EhrogMtrog*, VV5 Eigore, MG Mind doo, Građenje Đurić doo, Mrkonjić putevi i Tpo 1gas1e). Na protokol ugovornog organa blagovremeno je dostavljena jedna ponuda i to ponuda ponuđača „Građenje Đurić" doo Banja Luka.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je, dana 11.09.2019. godine u 12:00 sati, u maloj sali u zgradi opštine Čelinac o čemu je sačinjen zapisnik koji će u Zakonom predviđenom roku biti dostavljen učesniku u postupku u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama. Komisija je prema članu 65. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-404-141/19 od 11.09.2019. godine koji je sastavni dio ove Odluke. Komisija je utvrdila da je prispjela ponuda prihvatljiva za ugovorni organ. Procjenjena vrijednost predmetne nabavke je 66.910,60 KM bez PDV-a, a ponuđena cijena ponuđača „Građenje Đurić" d.o.o. iznosi 70.237,93 KM bez PDV-a.

U tački 3.5 Tenderske dokumentacije predviđeno je provođenje e-aukcije. Pošto je dostavljena jedna prihvatljiva ponuda e-aukcija se ne može zakazati prema članu 3. stav (3) Pravilnika o

uslovima i načini korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

S obzirom da je ponuđena cijena jedine zaprimljene i prihvatljive ponude veća za 3.327,33 KM bez PDV-a od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke Komisija za javne nabavke je predložila načelniku da se opredjeli za jedan od niže navedenih prijedloga, u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđivanja dodatnih sredstava:

1. Prijedlog

Da ugovorni organ obezbjedi dodatna sredstva za predmetnu nabavku u iznosu od 3.327,33 KM bez PDV-a i ugovor za nabavku radova na sanaciji labilne padine na lokalnoj saobraćajnici Čelinac - Babići, lokalitet Vrla strana, opština Čelinac dodijeli ponuđaču „Građenje Đurić" d.o.o. iz Banja Luke čija cijena ponude iznosi 70.237,93 KM bez PDV-a.

Ponuđene cijene u ponudi ponuđača „Građenje Đurić" d.o.o. iz Banja Luke ne odsupaju od tržišnih cijena.

2. Prijedlog

Da se postupak poništi u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama, jer je cijena prihvatljive ponude veća od procjenjene vrijednosti nabavke, odnosno od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Shodno preporuci Komisije, te činjenici da ponuđene cijene u dostavljenoj ponudi ne odstupaju od tržišnih cijena i da bi u slučaju poništenja postupka bilo upitno da li bi vremenski uslovi dozvolili izvođenje radova, načelnik opštine je donio odluku o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju ove nabavke te se ugovor dodjeljuje ponuđaču „Građenje Đurić" d.o.o. Banja Luka jer je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka načelnik opštine nije našao nepravilnosti niti propuste u radu Komisije za javne nabavke koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacij om.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje KRŽ-u, putem ugovornog organa, u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: