Radovi na sanaciji lijeve obale rijeke Tinje

Datum objave: 11.10.2021. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIK

-Gradonačelnik-

 

Broj: 07-2968/21

Datum: 30.09.2021.godine

 

Gradonačelnik na osnovu Člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), člana 11. Privremene Statutarne odluke grada Srebrenik („SI. glasnik grada Srebrenik, broj: 1/19"), a na preporuku Komisije za javnu nabavku „Izvođenje radova na sanaciji lijeve obale rijeke Tinje'', donosi:

 

ODLUKU O IZBORU PONUĐAČA

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, po zapisniku broj: 07-2968/21 od 27.09.2021.godine, te se ugovora za Izvođenje radova na sanaciji lijeve obale rijeke Tinje u ukupnom iznosu od 13.446,00 KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 15.731,82 KM (cijena sa PDV-eom) dodjeljuje ponuđaču »JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik, a u skladu sa ponudom ponuđača, broj:01-152/21 od 27.09.2021. godine i Izvještajem o toku i završetku e- aukcije.

 

II

Ponuđač »JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik je dužan dostaviti dokaze u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 7. dana od dana prijema obavijesti o dodjeli ugovora,a u skladu sa odredbama TD.

 

III

Ova odluka objavit će se na vveb-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽE NJ E

Komisija je konstatovala da je po otvorenom postupku sa ugovaranje nabavke za Izvođenje radova na sanaciji lijeve obale rijeke Tinje objavljenom obavještenju o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 761-1-3-56-3-49/21 od 06.09.2021. godine, i u "Službenom glasniku BiH", broj:56/21 od 10.09.2021.godine, pristigle dvije ponude:

1"Jata group" d.o.o. Srebrenik u iznosu od 17.092,84 KM (cijena bez PDV-ea)

2."Intertrans kornere Musić" d.o.o. Srebrenik u iznosu od 18.398,50 KM (cijena bez PDV-ea)

 

Nakon pregledanja ponuda komisija je utvrdila da su ponude potpune odnosno da su ponuđači dostavili sve dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom. Komisija je, nakon završene eaukcije i utvrđene rang lista u izvještaju o toku i završetku e-aukcije, predlažila Gradonačelniku prihvatanje prvorangirane ponude, a shodno članu 70. Zakona, donošenje odluke o izboru ponuđača "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik za nabavku Izvođenje radova na sanaciji lijeve obale rijeke Tinje " u ukupnom iznosu od 13.446,00 KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 15.731,82 KM (cijena sa PDV-eom) a što je ugovorni organ i prihvatio.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) ZJN, odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: