Radovi na tekućem održavanju objekata

Datum objave: 14.04.2021. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 07.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLA

Broj: 08-04-11.2-2-313/21

Datum: 07.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-313/21 od 01.04.2021. godine, u postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju objekata, ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-11.2-2-313/21 od 01.04.2021. godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču ,,Zimex" d.o.o. Živinice, Šerići bb, 75275 Živinice u postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju objekata, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-1-3-1-3-1/21 od 25.02.2021. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Ovo Ministarstvo je pokrenulo otvoreni postupak za dostavu ponuda broj: 08-04-11.2-2- 313/21 od 25.02.2021. godine, za nabavku radova na tekućem održavanju objekata. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1111-1-3-1-3-1/21 od 25.02.2021. godine.

Do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 18.03.2021. godine do 11:00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača: "Braća Karić" d.o.o. Zenica, "Dinamico" d.o.o. Kalesija, "Zimex" d.o.o. Živinice i "Grading" d.o.o. Živinice.

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-313/21 od 01.04.2021. godine izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača: "Dinamico" d.o.o. Kalesija, "Zimex" d.o.o. Živinice i "Grading" d.o.o. Živinice, prihvatljive za ugovorni organ dok ponuda ponuđača "Braća Karić" d.o.o. Zenica nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Izvršenom analizom „Obrasca za cijenu ponude - Aneks 3" ponuđača "Braća Karić" d.o.o. Zenica je utvrđeno da ponuđač nije ponudio stavke označene pod slijedećim rednim brojevima iz Obrasca za cijenu ponude, Redni broj: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; i 31 a što je zahtijevano Aneksom 3 tenderske dokumentacije.

Na osnovu naprijed navedenog ponuda ponuđača nije pripremljena u skladu s tenderskom dokumentacijom MUP-a TK-a ( tačka 4.1 ) te se ponuda ponuđača odbacuje kao neprihvatljiva.

Obzirom daje provođenje E-aukcije bilo predvideno tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak E-aukcije u sistemu E-nabavke za dan 05.04.2021. godine u 12:00 sati, u trajanju od 10 minuta.

Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku E-aukcije završene 05.04.2021. godine, Komisija je nastavila sa radom 07.04.2021. godine u 08:00 sati, te je nakon održane E- aukcije, primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku E- aukcije sačinila konačnu rang listu ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji.

Red. broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

"Zimex" d.o.o. Živinice

67.500,00*

1

2.

"Dinamico" d.o.o. Kalesija

67.930,00*

2

3.

"Grading" d.o.o. Živinice

69.513,00*

3

Napomena: * Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane E-aukcije i ocjene ponuda, Komisija predlaže ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku radova na tekućem održavanju objekata dodijeli ponuđaču ,,Zimex" d.o.o. Živinice, Šerići bb, 75275 Živinice , s obzirom daje isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 67.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 78.975,00 KM sa obračunatim PDV-om.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ovom Ministarstvu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: