Radovi na tekućem održavanju objekata

Datum objave: 16.06.2021. 10:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1111-1-3-1-5-11/21Broj obavještenja o nabavci 1111-1-3-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209515160001
Kontakt osoba Sejranić Sulejman
Adresa Turalibegova b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-672
Faks (035) 250-672
Elektronska pošta javnenabavke@muptk.ba
Internet adresa www.muptk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na tekućem održavanju objekata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na tekućem održavanju objekata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Turalibegova bb, Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DINAMICO DOO KALESIJA 4210007360001 Kalesija Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

67930,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

67930,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

67500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69513,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine prvorangiranog najpovoljnijeg ponuđača Zimex d.o.o. Živinice nije sadržavalo podatke o
stanju ponuđača najkasnije na dan predaje ponude kako je definisano tenderskom dokumentacijom. Čime izabrani ponuđač
nije ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1111-1-3-1-5-11/21
PODIJELI: