Radovi na uklanjanju objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici

Datum objave: 25.03.2021. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 24.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PELAGIĆEVO

NAČELNIK

 

Tel/faks: 054/810-088; e-mail: nacelnik.pelagicevo@gmail.com

 

Broj: 02-022-46/21

Datum: 24.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 2. i člana 70. stavovi 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik PC", broj: 97/16) i članova 61. i 100. Statuta opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo" broj: 10/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-022-37/21 od 23.03.2021. godine, u postupku javne nabavke: Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici, načelnik opštine Pelagićevo je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-022-37/21 od 23.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici, dodjeljuje se ponuđaču "Salaš" doo Orlovo Polje, za ponuđenu cijenu od 18.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 21060,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "Salaš" doo Orlovo Polje no proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www.pelagicevo.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-022-30/21 od 02.03.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 24.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 298-7-3-1-3-2/21 poslato je na objavu dana 03.03.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki istog dana.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-022-37/21 od 17.03.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.03.2021. godine zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-022-37/21 od 23.03.2021. godine, u postupku javne nabavke Uklanjanje objekta doma kulture u Donjoj Tramošnici.

U postupku je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3. 

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude.

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da su ponude ponuđača "Itinera S" doo Brčko, "Papilon" doo Čelić i "Salaš" doo Orlovo Polje prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, načelnik Opštine Pelagićevo nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

najniže cijene, kako slijedi:

 

 

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

"Salaš" doo Orlovo Polje

18.000,00 KM

2.

"Itinera S" doo Brčko

19.500,00 KM

3.

"Papilon" doo Čelić

28.400,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 18.000,00 KM bez PDV-a, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene:

-         "Itinera S" doo Brčko, 19.500,00 KM bez PDV-a i

-         "Papilon" doo Čelić, 28.400,00 bez PDV-a.

čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Dostaviti

Ponuđač (3X)

- Načelnik opštine

- Odjeljenje za inspekcije, komunalnu policiju i zajedničke poslove

- Odjeljenje za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove

- Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

- Službenik za javne nabavke

- Sekretar CO

- Računovodstvo

- Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: