Radovi redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 3

Datum objave:20.01.2020. 16:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

260-2-3-169-9-13/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 260-2-3-169-5-99/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Sanja Hrelja
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA MAGISTRALNIH CESTA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ZA RAZDOBLJE OD 4
GODINE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Ukupna dužina: 199,309 km:
-Magistralna cesta M-5, dionica: (gr. Hrv) Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ- Velečevo (gr. ent.) Dužina: 115,116 km;
-Magistralna cesta M-11, dionica: Ripač-Užljebić (gr. Hrv), Dužina: 8,526 km;
-Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanski Petrovac-Drvar, Dužina: 26,337 km;
-Magistralna cesta M-15, dionica: gr.ent-Sanski Most-Kamičak-Ključ, Dužina: 49,330 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BEHIĆ-SANNY-BOY D.O.O. 4263010170007 Bihać Bosna i Hercegovina
2 DIVEL DOO 4263204020006 Sanski Most Bosna i Hercegovina
3 RAD PUTEVI D.O.O. BIHAĆ 4263469320001 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10740000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2499760,32 1.7.2019. RAD PUTEVI D.O.O. BIHAĆ, BEHIĆ-SANNY-BOY D.O.O., DIVEL DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Ukupna dužina: 166,541 km:
-Magistralna cesta M-4.2, dionica (gr. Hrv.) Maljevac-Velika Kladuša-Cazin-Srbljani, Dužina:51,564 km;
-Magistralna cesta M-14, dionica: Srbljani, Dužina: 11,666 km;
-Magistralna cesta M-14, dionica: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa-Otoka (gr.ent.) Dužina: 49,237 km;
-Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, Dužina 53,674 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina
2 KOV-GRAD DOO 4263070400001 Bužim Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9610000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2249997,80 1.7.2019. KOV-GRAD DOO, I-SELIMOVIĆ D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Ukupna dužina: 248,753 km:
-Magistralna cesta M-1.8, dionica: gr. ent-gr. distrikta-Srebrenik-Šićki Brod. Dužina: 40,849 km;
-Magistralna cesta M-1.9, dionica: (gr. ent) Slatina-Gradačac-Ormanica, Dužina: 19,846 km;
-Magistralna cesta M-4, dionica Donja Orahovica-petlja Šićki Brod-Tuzla-Kalesija-Donje Caparde (gr.ent.) i Siporex-Bolnica
Kreka, Dužina:64,404 km;
-Magistralna cesta M-14.1 dionica: (gr. ent) Modriča-Gradačac-Mionica (gr.ent.) Dužina: 13,871 km;
-Magistralna cesta M-18, dionica: (gr. ent) Priboj.-Simin Han, Šićki Brod-Kladanj-Olovo i novi tunel Karaula, Dužina 84,380
km;
-Magistralna cesta M-19.2, dionica: Vitalj-Vlasenica (gr. ent.) Dužina 11,867 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO HIH ŽIVINICE 4209451680006 Živinice Bosna i Hercegovina
2 JATA GROUP DOO SREBRENIK 4209264220000 Srebrenik Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16830000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3909997,06 1.7.2019. JATA GROUP DOO SREBRENIK , DOO"HIH"ŽIVINICE
2 310932,60 20.11.2019. JATA GROUP DOO SREBRENIK , DOO"HIH"ŽIVINICE


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4: Ukupna dužina: 140,991 km:
-Magistralna cesta M-4, dionica (gr.ent.) Teslić –Jelah-Karuše, i (gr. Ent) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica Dužina:38,694
km;
-Magistralna cesta M-17, dionica: (gr. ent.) Doboj-Maglaj-petlja Žepče-petlja Zenica-petlja Lašva-Bilješevo (spoj na A1),
Dužina 97,081 km;
-Magistralna cesta M-5 Lašva-Kaonik, Dužina 5,217 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8609999,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1997621,87 1.7.2019. DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
2 612753,48 20.11.2019. DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6: Ukupna dužina: 95,191 km:
-Magistralna cesta M-5, dionica (gr. ent) Podgrab-Prača-Hrenovica-Kaljani (gr. ent.) Dužina: 13,998 km;
-Magistralna cesta M-18, dionica (gr. ent)Bogatići- Trnovo(gr. ent.), Dužina:5,934 km;
-Magistralna cesta M-18.1 dionica: Ustikolina-Grebak-Trnovo. Dužina: 46,334 km;
-Magistralna cesta M-20, dionica: (gr. ent) Ustiprača-Goražde-Ustikolina-Foča (gr. ent.) Dužina 27,040 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GORAŽDEPUTEVI D.D GORAŽDE 4245000470004 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5550000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1297056,43 1.7.2019. "GORAŽDEPUTEVI" D.D GORAŽDE


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 8

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8: Ukupna dužina: 154,702 km:
-Magistralna cesta M-5, dionica: Gromiljak-Blažuj (od km 16+000-23+985), Vijećnica-gr. ent, Stupska petlja -Malta-Gradska
obilaznica, Dužina: 28,452 km;
-Magistralna cesta M-17, dionica: Jošanica.-Stup.; Ilidža-Tarčin-Konjic Dužina 63,949 km;
-Magistralna cesta M-18, dionica: Olovo-Semizovac-Malta i Stup-gr. ent, Dužina 62,301 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO 4200492780000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10689102,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2479998,20 1.7.2019. SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
2 207648,65 14.11.2019. SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 9

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9: Ukupna dužina: 64,512 km:
-Magistralna cesta M-1.8, dionica: Orašje-Lončari (gr. ent,) Dužina:7,992 km;
-Magistralna cesta M-14.1, dionica: (gr. ent) Brod-.-Svilaj-Odžak- Vukosavlje (gr. ent.), Dužina 24,670 km;
-Magistralna cesta M-14.2, dionica: Odžak-Šamac (gr. ent) i (gr.ent) Domaljevac-Orašje, Dužina 31,850 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTE D.D. MOSTAR 4227038030000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3879111,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 899999,66 1.7.2019. CESTE D.D. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 10

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10: Ukupna dužina: 136,385 km:
-Magistralna cesta M-5, dionica Nević Polje-Kaonik-Gromiljak-Blažuj (do km 16+000), Dužina: 58,096 km;
-Magistralna cesta M-16.2, dionica: Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor, Dužina: 39,672 km;
-Magistralna cesta M-16.4, dionica: Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje, Dužina 38,617 km;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTE D.D. MOSTAR 4227038030000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9783983,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2269999,91 1.7.2019. CESTE D.D. MOSTAR
2 177966,65 14.11.2019. CESTE D.D. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 11

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11: Ukupna dužina: 348,799 km:
-Magistralna cesta M-6.1, dionica (gr. Hrv) Kaldrma-Bosansko Grahovo-Livno-Kolo-St. Vrila (do km 19+612), Dužina: 158,647
km;
-Magistralna cesta M-14.2, dionica Pasjak (Drvar) od km7+070-Resanovci i Bosansko Grahovo-Strmica. Dužina:33,355 km;
-Magistralna cesta M-15 dionica: (gr. ent) Mliništa-Glamoč-Priluka i Livno-Šujica-Kolo. Dužina: 96,809 km;
-Magistralna cesta M-16, dionica: Bugojno (tunel K. Vrata) od km 18+754 -Kupres-Šujica i Livno-Kamensko (gr. Hrv), Dužina
56,778 km;
-Magistralna cesta M-16.3, dionica: Renjići-Prisika(gr. Hrv). Dužina 3,210 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTE D.D. MOSTAR 4227038030000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20688596,38

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4799999,16 1.7.2019. CESTE D.D. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 12

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12: Ukupna dužina: 332,727 km:
-Magistralna cesta M-2, (gr. Hrv) Klek-Neum-gr.Hrv, Dužina: 9,258 km;
-Magistralna cesta M-6, dionica: (gr. Hrv) Gorica-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr. ent.) Dužina:86,449 km;
-Magistralna cesta M-6.1 dionica: Kolo(St. Vrila od km 19+612)-Posušje-Široki Brijeg-Mostar. Dužina: 63,954 km;
-Magistralna cesta M-15, dionica: Posušje-Kutleše(gr. Hrv), Dužina 3,111 km;
-Magistralna cesta M-17, dionica: Gnojnice-Tasovčići-Doljani(gr. Hrv). Dužina 38,582 km
-Magistralna cesta M-17.3, dionica: Buna-Masline i Stolac-Hutovo-Neum. Dužina 81,076 km
-Magistralna cesta M-17.4, dionica: Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm (gr. Hrv) Dužina 41,807 km
-Magistralna cesta M-20, dionica: (gr. Hrv) Ivanjica-Trebinje(gr.ent), Dužina 8,49 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTE D.D. MOSTAR 4227038030000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15279996,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.7.2019. - 30.6.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.7.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3545140,06 1.7.2019. CESTE D.D. MOSTAR
2 200753,43 14.11.2019. CESTE D.D. MOSTAR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-2-3-169-9-13/20
PODIJELI: