Reagensi i potrošni materijal primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen)

Datum objave:05.04.2021. 10:15 / Izvor: Akta.ba, 30.03.2021.

Broj:02-8-l0/21

Datum. 30.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (I) i člana 70. stav( I). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (..SI. glasnik Bili", broj 39/14) odredaba Pravilnika ojavnim nabavkama JZU UKC Tuzla broj 01-8-4-1/15 u skladu sa članom 45. stav (I) Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), na preporuku Komisije za javne nabavke broj:02-8-9/21 od 26.03.2021.godine u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina OlAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher). direktor Ustanove donio je

 

ODLUKU

o izbor najpovoljnijih ponuđača javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher)

 

Član I.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj:02-8-9/21 od 26.03.2021 .godine u provedenom postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher), i okvirni sporazum za javnu nabavku na period od dvije godine će se ponuditi:

1. za LOT-1- reagensi i potrošni materijal primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina OlAcube connect (Qiagen). će se ponuditi izabranom ponuđaču "MIKRO-POLO" d.o.o. Sarajevo, ukupne cijene 948.592.00 KM bez PDV-a. odnosno cijene 1.109.852.64 KM sa uračunatim PDV-om.

2. za LOT-2- potrošni materijal primjenjiv za RT-PCR sistem Ouant studio 5 (ThermoFisher). će se ponuditi izabranom ponuđaču "BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka, ukupne cijene 49.448,00 KM bez PDV-a. odnosno 57.854.16 KM sa uračunatim PDV-om.

 

član 2.

U skladu sa članom 72. stav ( I) Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) ugovorni organ će ponuditi potpisivanje okvirnog sporazuma sa ponuđačima navedenim u članu 1. ove odluke.

Ukoliko ponuđač prihvati prijedlog ponuđenog ugovora, obavezan je dostaviti dokumentaciju zahtijevanu tenderskom dokumentacijom iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 

Član 3.

I skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na vveb- stranici ugovornog organa www.ukctuzla.ba, istovremeno, sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvov ali u postupku predmetne javne nabavke.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je odlukom broj 02-8-1/21 od 05.01.2021 .godine pokrenuo postupak javne nabavke, reagenasa i potrošnog materijala primjenjivih za izolator nukleinskih kiselina QIAcube connect (Qiagen) i RT PCR sistem Quant Studio 5 (Thermo Fisher) za potrebe Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku procijenjene vrijednosti 998.986.00 KM bez PDV-a, putem otvorenog postupka i predv idene e-aukcije. Obavještenje o nabavci na portalu e-nabavki je objavljeno pod brijem: 867-1-1-15-3-13/21 dana 21.01.2021 .godine, kao i sažetak obavještenja o nabavci u "Službenom glasniku BiH" broj 6/21.Ugovorni organ je iješenjcm broj 02-8-2/21 05.01.2021. godine imenovao Komisiju za provođenje predmetne javne nabav ke ( u daljem tekstu:Komisija). 

lupajući u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj ■9/14) komisija je nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, pristupila poslovima i/ svoje nadležnosti. Utvrdila je u predmetnom postupku. 28 ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa portala e-nabavki. Na javnom otvaranju nije bio prisutan nijedan ponuđač. Komisija je utvrdila da su blagovremeno zaprimljene tn ponude i to: :1. "BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka, 2. •*MIKRO+POLO" d.o.o. Sarajevo I 3. "BIOSISTEMI" d.o.o. Sarajevo.

Komisija je izvršila anali/u. evaluaciju i ocjenu blagovremeno prispjelih ponuda, koje su ocijenjene prihvatljivim po kvalitlkacionim kriterij um ima i sa aspekta tehničke prihvatljivosti ponuda, prema kriteriju za vrednovanje ponuda utvrdila da je za LOT-1 prispjela jedna kvalifikovana i tehnički prihvatljiva ponuda - (Reagensi i potrošni materijal primjenjiv za izolator nuklcinskih kiselina QlAcubc connect (Qiagen)) čija ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a. iznosi 948.592.00.00 KM. a ukupna procijenjena vrijednost sa PDV-om iznosi 1.109.852.64 KM. E -aukcija nije održana, iz razloga sto se ne može održati u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, već je postupak okončan primjenom člana 69. Zakona.

Komisija je preporučula Ugovornom organu da donese Odluku o izboru ponuđaču "MIKRO - POLO" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 - Reagensi i potrošni materijal primjenjiv za izolator nukleinskih kiselina QLAcubc connect (Qiagen) i vrijednosti zaključenog Okv irnog sporazuma na 2 (dvije) godine čija ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a. iznosi 948.592.00.00 KM. a ukupna procijenjena vnjednost sa PDV-om iznosi 1.109.852.64 KM. koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a sve u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te shodno članu 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obzirom da su za LOT 2. blagovremeno prispjele dvije ponude ponuđača: ..BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka i "BIOSISTEMI" d.o.o. Sarajevo i ocijenjene prihvatljivim (kva liti kovane i prihvatljive po tehničkim karakteristikama). Na osnovu postavljenih zahtjeva iz. tenderske dokumentacije, (broj: 02-8-5-3/21) zakazana je e-aukcija. Kako ponuđači nisu učestvovali u zakazanoj e-aukciji. cijene ponuđača su ostale nepromijenje.Komisija je predložila da Ugovorni organ donese Odluku o izboru ponuđaču "BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka za LOT 2 - Potrošni materijal primjenjiv za RT-PCR sistem Quant studio 5 (ThermoFisher) i vrijednosti zaključenog Okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine, ukupne vrijednosti 49.448.00 KM bez PDV-a odnosno 57.854.16 KM sa uračunatim PDV-om. Razlog za izdavanje ove preporuke je ocjena Komisije za javne nabavke, da je ponuđač "BROMA BEL" d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a sve u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SI.list BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine), te shodno članu 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

I' skladu sa navedenim Komisija je dostavila Ugovornom organu Izvještaj o radu Komisije u otvorenom postupku javne nabavke sa preporukom o donošenju Odluke o izbom najpovoljnijih ponuđača.

Uvažavajući preporuku Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

DIREKTOR

Prof.dr med.sci Vahid Jusufov ić

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u roku od 10 (deset ) dama od dana prijema odluke.

 

Dostaviti:

lx ponuđači-svi.

1 х VVeb stranica.

lx Evidencija.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: