Reagensi za biohemijski analizator Olympus AU 480

Datum objave: 17.01.2020. 10:01 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

v.d. Direktor

 

Broj: 10-590

Travnik, 15.1.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1 tačka b) i člana 70. stav 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 589 od 15.1.2020. godine, u postupku javne nabavke Reagensa za biohemijski analizator Olympus AU 480, v.d. direktor JU Bolnice Travnik donosi

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj 589 od 15.1.2020. godine i ugovor za javnu nabavku Reagensa za biohemijski analizator Olympus AU 480 dodjeljuje se ponuđaču „INEL-MED" d.o.o. Mostar po konačnoj ponudi broj 1301/20 od 13.1.2020.godine za cijenu od 72.748,08 KM bez PDV-a uz ponuđeni popust u visini od 3.637,40 KM, pa ukupna cijena sa popustom iznosi 69.110,68 KM bez PDV tj. ukupna cijena sa popustom iznosi 80.859,49 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u zakonskom roku, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na web-stranici www.bolnicatravnik.baistovremeno sa upućivanjem ove Odluke ponuđaču „INEL-MED" d.o.o. Mostar, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 10¬10139 od 25.12.2019. godine u skladu sa Planom nabavke JU Bolnica Travnik za 2019.godinu. Javna nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja samo sa jednim ponuđačem.

 

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 80.505,13 KM bez PDV-a.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj 10-10140 od 25.12.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.1.2020. godine Zapisnik o obavljenim pregovorima početne i konačne ponude, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 589 od 15.1.2020. godine, u postupku javne nabavke Reagense za biohemijski analizator Olympus AU 480.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele konačne ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno da je pristigla samo jedna ponuda zbog ekskluzivnog prava datog ponuđaču „INEL-MED" d.o.o. Mostar od strane proizvođača tako da ovu robu može ponuditi na tržištu BiH samo ova firma.

 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač istovremeno i ponuđač sa najnižom cijenom kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

 

„INEL-MED" d.o.o. Mostar

100 bodova

     
 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1 tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora što je u skladu sa članom 101. stav 4 b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

DOSTAVLJENO:

-Ponuđaču

-web stranica ugovornog organa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: