Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2019. godini

Datum objave: 18.09.2019. 08:02 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-105/19

Datum: 16.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1., Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 3. stav (3). Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), člana 16. stav (1) Pravilnika o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Opštini Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 7/18), te na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), i člana 60. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I.

Kao najpovoljniji u postupku konkurentskog zahtjeva, pod nazivom: „Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2019. godini" - četvrti obnovljeni postupak, koji je objavljen na portalu javnih nabavki, pod brojem: 1158-7-3-41-3-15/19, izabran je ponuđač NISKOGRADNjA MARJANOVIĆ D.O.O. PRIJEDOR.

 

II.

 

U postupku javne nabavke iz tačke I. ove Odluke dostavljena je 1 (jedna) ponuda, i ista je ocijenjena kao prihvatljiva.

 

III.

 

Ugovor o radovima iz postupka javne nabavke: „Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2019. godini" - četvrti obnovljeni postupak, u ponuđenom iznosu od 50.182,60 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 58.713,64 KM sa PDV-om zaključiće se u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije (ref: 02-404-42/19) sa ponuđačem NISKOGRADNjA MARJANOVIĆ D.O.O. PRIJEDOR.

 

IV.

 

(1)        Ponuđač, NISKOGRADNjA MARJANOVIĆ D.O.O. PRIJEDOR, ima obavezu da u roku od 7 dana od dana prijema ove Odluke i Obavještenja o dodjeli ugovora, dostavi Opštini Oštra Luka kompletnu dokaznu dokumentaciju za koju je predviđeno da dostavlja samo odabrani ponuđač, odnosno dokaznu dokumentaciju iz člana 45. stav 2. Zakona o javnim nabavkama:

-           izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,

-           izvod ili potvrdu iz evidencije nadležnog organa u kojoj se vode činjenice da nije pod stečajem ili da nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,

-           potvrde nadležne poreske uprave na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

-           potvrde nadležne institucije o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

(2)        Ukoliko dokumentacija iz stava (1) ove tačke Odluke u propisanom roku ne bude dostavljena, ugovor iz tačke III. iste Odluke neće biti zaključen.

(3)        U sastavu pismene ponude ponuđač iz stava (1) ove tačke Odluke je dostavio ovjerenu kopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra i ovjerenu kopiju licence izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kojom mu se dozvoljava da može obavljati poslove građenja koji su predmet ove javne nabavke, te se isti dokazi ovom prilikom ne traže.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Opštine Oštra Luka i u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

 

Obrazloženje

Postupak ove javne nabavke proveden je postupkom konkurentskog zahtjeva (referenca, broj: 02-404-42/19), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), te odredbama ostalih podzakonskih akata i pozitivnih propisa iz oblasti javnih nabavki.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom ugovornog organa, broj: 02-020-99/19 od 28.08.2019. godine, i za istu je na Portalu javnih nabavki objavljeno obavještenje, broj: 1158-7-3-41-3-15/19. Tenderska dokumentacija bila je dostupna u sistemu E-nabavke, a za postupak je predviđeno provođenje E-aukcije. Tendersku dokumentaciju preuzela su 4 ponuđača.

Do krajnjeg roka za prijem ponuda pristigla je jedna ponuda, i to od ponuđača: NISKOGRADNjA MARJANOVIĆ D.O.O. PRIJEDOR.

Komisija imenovana za ovu javnu nabavku je zapisnikom od 10.09.2019. godine utvrdila da u ponudi ovog ponuđača postoji računska greška, te je istom upućen zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške. Ovaj ponuđač je aktom broj: 03-KM-434/19 od 13.09.2019. godine dao saglasnost na učinjenu ispravku te je zapisnikom iste komisije od 16.09.2019. godine konstatovano da je ponuda gore pomenutog ponuđača validna i da je dostavljena u iznosu iz tačke III ove odluke. Na istom sastanku Komisija je konstatovala da je u ovom postupku dostavljena samo jedna ponuda, te da su zbog toga ispunjeni uslovi iz člana 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-Aukcije, kojim je propisano da se u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Evidentno je da je ponuda dostavljena od pomenutog ponuđača ujedno i prva u rangu, međutim Komisija je utvrdila da se dostavljena ponuda ne nalazi u okviru procijenjene vrijednosti -procijenjena vrijednost nabavke je 43.023,00 KM bez PDV-a, a vrijednost gore pomenute najpovoljnije ponude ima iznos veći za: 7.159,60 KM bez PDV-a. Zbog navedenog komisija je dala uslovnu preporuku Načelniku opštine da, pod uslovom da može obezbijediti dodatna sredstva za realizaciju predmetnog ugovora isti sklopi sa ponuđačem NISKOGrAdNjA MARJANOVIĆ D.O.O. PRIJEDOR, odnosno ako ne može obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 7.159,60 KM bez PDV-a, dužan je predmetni postupak nabavke okončati njegovim poništavanjem, odnosno primjeniti član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ je do sada iscrpio sve mogućnosti izbora ponuđača - predmetni postupak javne se obnavlja već četvrti put. Do sada, u prethodna četiri postuka koja su se provodila u ovoj godini za predmetne radove nije bilo uspjeha u izboru ponuđača, odnosno u jednom postupku su ponuđači odustali od dodijeljenog ugovora a u ostalim ponude nisu ni dostavljene. Obzirom da je već mjesec septembar i da su lokalni putevi u lošem stanju, Opština Oštra Luka kao ugovorni organ nema vremena za raspisivanje novih postupaka nabavki za održavanje puteva te će realokacijama u budžetu obezbijediti dodatna sredstva za izvršenje predmetnog ugovora.

U skladu sa prethodno navedenim i uslovnom preporukom komisije za javne nabavke izvršena je dodjela ugovora iz dispozitiva ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka ove javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, može se izjaviti žalba ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Dostavljeno:

-           Načelniku,

-           Ponuđaču,

-           Službi za finansije,

-           Službenom glasniku,

-           Predmetu,

-           Evidenciji,

-           a/a.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: