Regionalni stambeni program - Rekonstrukcija i izgradnja 15 ratom oštećenih stambenih jedinica u općinama Travnik i Dobretići

Datum objave: 15.01.2016. 15:39 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

Na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) i Rješenja 0 ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 04-36-1-134-26/13 od 20.09.2013. godine, a na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem br: 04-36-1-134 - 6078 /13 od 11.11.2015. godine, Projekt Menadžer donosi.

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT-3

I

U cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača, u provednom postupku javne nabavke: Izvođenje građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju 42 ratom oštećene stambene jedinice u opštinama: Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Travnik i Dobretići u okviru I Pod-projekta, komponente 2, Regionalnog stambenog projekta.LOT -3 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM - Rekonstrukcija i izgradnja 15 ratom oštećenih stambenih jedinica u općinama Travnik (11 st.jedinica) i Dobretići (4 st.jedinice), kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda je ponuda sljedećeg ponuđača:

 

II

U skladu sa provedenim postupkom iz člana 1. ove Odluke, svoje ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

R.b.

Naziv ponuđača

Datum i vrijeme zaprimanja ponude

Ukupna cijena na javnom otvaranju KM (bez PDV-a)

2.

G.P.GRATOD DOO BANJA LUKA

04.12.2015.godine u 08:15 sati

418.802,52 KM

3.

UNIVERZAL DOO GORNJI VAKUF

04.12.2015.godine u 08:15 sati

452.213,78 KM

4.

ASTRA PLAN DOO BRČKO

04.12.2015.godine u 08:45 sati

559.009,56 KM

5.

ITC ZENICA DOO ZENICA

04.12.2015.godine u 09:00 sati

504.582,00 KM

7.

SETA INŽINJERING DOO ZAVIDOVIĆI

04.12.2015.godine u 09:10 sati

499.432,89 KM

8.

TEHNO-PROMET DOO ZENICA

04.12.2015.godine u 09:35 sati

463.303,31 KM

9.

KOLINVEST DOO SARAJEVO

04.12.2015.godine u 09:40 sati

431.448,82 KM

10.

TABAKPLAST DOO TOMISLAVGRAD

04.12.2015.godine u 09:50 sati

466.846,04 KM

III

Ponude ponuđača G.P.GRATOD DOO BANJA LUKA, ASTRA PLAN DOO BRČKO, ITC ZENICA DOO ZENICA, TEHNO-PROMET DOO ZENICA, KOLINVEST DOO SARAJEVO, TABAKPLAST DOO TOMISLAVGRAD, su odbačene kao nepotpune iz razloga što ne ispunjavaju administrativni/tehnički zahtjev tražen tenderskom dokumentacijom - ne sadrže validnu Potvrdu poslovne banke o solventnosti ponuđača, tražene tenderskom dokumentaciom, u skladu sa članom 44. stav (2), članom 47. stav (a) i članom 68, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14).

Ponuda ponuđača KOLINVEST DOO SARAJEVO je također još odbačene kao nepotpuna iz razloga što ne ispunjava administrativni/tehnički zahtjev tražen tenderskom dokumentacijom - ne sadrži prihvatljive dokaze tražene tenderskom dokumentacciom u skladu sa članom 48., članom 51. i članom 68, Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14).

IV

Od prihvatljivih ponuda koje ispunjavaju uslove postavljene tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora (najniža cijena), izvršeno je ocjenjivanje istih. Najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda je, kako slijedi:

BR.

Naziv ponuđača

Cijena iz obrasca ponude sa popustom ( bez PDV-a)

Popusti

Cijena nakon računske provjere (bez PDV-a)

Konačni rang

3.

UNIVERZAL DOO GORNJI VAKUF

452.213,78 KM

-

452.213,78 KM

1.

7.

SETA INŽINJERING DOO ZAVIDOVIĆI

584.132,03 KM

14,5% 84.699,14 KM

499.432,89 KM

2.

 

 

Ponuda sa najnižom cijenom je ponuda ponuđača: UNIVERZAL DOO GORNJI VAKUF_sa registriranim sjedištem u ul.Vrški put bb 70240 GORNJI VAKUF/USKOPUE JIB: 4236008380005.

V

Dokaze o kvalifikaciji ponuđača, ponuđač je obavezan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ponuđač UNIVERZAL DOO GORNJI VAKUF dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke prihvatljivu ponudu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, u iznosu od 452.213,78 KM_ bez PDV-a; koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocjenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda. Obzirom da je ponuda ponuđača UNIVERZAL DOO GORNJI VAKUF_ocjenjena kao prihvatljiva i sa najnižom cijenom, Komisija za javne nabavke je dala preporuku za prihvatanje ponude i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu nabavku, shodno članu 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14). Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu Ugovornom organu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: