Registarske tablice za vojna vozila u OS BiH

Datum objave: 12.03.2021. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Broj: 11-03-26-661-5/21 Sarajevo, 02.03.2021. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), odredbi Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Ministarstvu obrane BiH broj: 11-02-03-4234-2/14 od 14.04.2015. godine („Službeni glasnik BiH", broj: 44/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabave broj: 11-03-26-661-4/21 od 02.03.2021. godine, a u postupku nabave roba - registarske tablice za vojna vozila u OS BiH, JRJN oznaka: 34000000-7, donosim

 

О D L U K U o izboru ponuđača i dodjeli ugovora

 

I

 

Prihvaća se ponuda za nabavu roba - registarske tablice za vojna vozila u OS BiH od strane gospodarskog subjekta „ASA ŠPED" d.o.o. Sarajevo broj: P-29/21 od 19.02.2021. godine.

 

II

 

Realizaciju ove odluke izvršit će ZS OS BiH.

 

III

 

Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva obrane BiH.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se dostaviti svim ponuđačima u postupku javne nabave.

 

О b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom broj: 11-03-26-661-4/21 od 02.03.2021. godine. Javna nabava је provedena putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.564,10 KM bez PDV-a, odnosno 3.000,00 KM s PDV-om.

 

Ispitivanje tržišta, pisani zahtjev, prijedlog cijena, pregovore s ponuđačem i dostavljanje ponude s preporukom o izboru ponuđača izvršio je Odsjek za promet i transport Sektora za nabavu i logistiku MO BiH.

 

U postupku predmetne javne nabave, Odsjek za promet i transport blagovremeno je izvršio ispitivanje tržišta, prikupio i dostavio ponudu koja je prihvatljiva za ugovorno tijelo od strane ponuđača iz članka I. ove odluke.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije utvrdio nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Odsjeka za ugovaranje, nabavu i prodaju Sektora za nabavu i logistiku MO BiH.

 

Izabrani ponuđač je izabran po dostavljenoj ponudi i cijeni u iznosu od 2.552,40 KM bez PDV-a, odnosno 2.986,30 KM s PDV-om.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak (1) i (3), a u vezi sa člankom 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Ministarstvu obrane BiH broj: 11-02-03-4234-2/14 od 14.04.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: