Reklamni materijal povodom obilježavanja predstojećih praznika

Datum objave: 14.01.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2016.

Na osnovu člana 43.stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 70. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 59. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“ broj: 4/14) Načelnik opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba, šifra: 22458000-5

I

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma, a koja se odnosi na nabavku roba - reklamni materijal, povodom obilježavanja predstojećih praznika, pod šifrom: 22458000-5, ponudu je dostavio sledeći ponuđač: 1. KNjIŽARA - ŠTAMPARIJA "KOVAČEVIĆ" Milići.

II

Nakon razmatranja prispjele ponude ustanovljeno je da ista u potpunosti ispunjava uslove predviđene pozivom za dostavljanje ponuda. Takođe uzeti su u obzir i faktori kao što su cijena, kvalitet i tehnička opremljenost pri odabiru ponude KNjIŽARA - ŠTAMPARIJA "KOVAČEVIĆ" Milići sa ponuđenom cijenom u bruto iznosu od 1.939,00 KM.

III

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići“.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: