Rekonstrukcija i adaptacija Pošte 74264 Jelah

Datum objave:09.08.2019. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 08.08.2019.

BH POŠTA

GENERALNA DIREKCIJA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj: U.D.01.3.1.-12470/19

Sarajevo,07.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta, člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama ,,JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo ,Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i preporuke Komisije za nabavku rekonstrukcije i adaptacije pošte 74264 Jelah, broj: 10.4.7-26.5-6667-18/19SL od 30.07.2019. godine, Uprava Društva „JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo na 223 elektronskoj sjednici održanoj dana 07.08.2019. godine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I             

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača "GTR" d.o.o. MOSTAR u postupku nabavke rekonstrukcije i adaptacije Pošte 74264 Jelah, sa ukupnom vrijednošću od 76.315,88 KM bez PDV-a odnosno 89.289,57 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II            

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama, u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

III           

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1 ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno poslati obavještenje ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazlože nj e

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: U.D-01-3.1-7763/19 od 09.05.2019. godine kojom se odobrava nabavka rekonstrukcije i adaptacije Pošte 74264 Jelah i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku, broj: 01-26.5-6667-7/19 od 15.05.2019. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda javne nabavke objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 238-7-3-437-3-104/19 dana 02.07.2019. godine na Portalu javnih nabavki, sa objavom tenderske dokumentacije.

 

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 19.07.2019. godine u 14,30 sati, u prostorijama Centra pošta Zenica, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Zapisnika. Otvaranju ponuda su prisustvovali ovlašteni predstavnici ponuđača i to:

- Rifat Hadžismajlović, ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Žabljak, Usora i

- Harun Bajramović, ARCON-in d.o.o. ZENICA

 

Komisija je prije samog otvaranja ponuda konstatovala slijedeće:

• da su 22 (dvadesetdva) potencijalna ponuđača preuzela tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki;

• da su do roka za dostavljanje ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude i to od slijedećih ponuđača:

1. „GTR" d.o.o. MOSTAR, Bišće polje bb Mostar

2. „INTER" d.o.o. Tešanj, Ljetinići bb Teašnj,

3. ,,ARCON-in" d.o.o ZENICA, Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Zenica i

4. "ĆOSIĆPROMEX" d.o.o. Žabljak, Usora,

• da su sve koverte neoštećene, uredno zapakovane i zapečaćene;

• da su na koverte sa ponudama stavljeni redni brojevi prema kojima se utvrđuje redoslijed otvaranja i čitanja ponuda, prema vremenu dostavljanja na Protokol i to: naziv ponuđača, ukupna cijena ponude i eventualno ponuđeni popust, ne praveći uvid u sadržaj i validnost dostavljene dokumentacije.

 

Nakon izvršenog otvaranja svih pristiglih ponuda, Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti ponuda, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa. Analizirajući otvorene ponude za nabavku: Rekonstrukcija i adaptacija Pošte 74264 Jelah, Komisija je konstatovala slijedeće:

1. Da ponuda ponuđača „GTR" d.o.o. Mostar sa ukupnom vrijednošću ponude sa popustom u iznosu od 76.315,88 KM bez uraćunatog PDV-a, u potpunosti ispunjava sve formalno¬pravne, tehničke i ekonomske uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja;

 

2. Da ponuda ponuđača „INTER" d.o.o. Tešanj sa ukupnom vrijednošću ponude bez popusta u iznosu od 85.375,78 KM bez uraćunatog PDV-a, u potpunosti ispunjava sve formalno¬pravne, tehničke i ekonomske uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja;

 

3. Da ponuda ponuđača ,,ARCON-in" d.o.o. Zenica sa ukupnom vrijednošću ponude bez popusta u iznosu od 98.430,42 KM bez uraćunatog PĐV-a, u potpunosti ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove. odnosno zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja i

 

4. Da ponuda ponuđača ,,ĆOSIĆPROMEX" d.o.o. Žabljak, Usora sa ukupnom vrijednošću ponude bez popusta u iznosu od 91.367,69 KM bez uraćunatog PDV-a, u potpunosti ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja.

 

Komisija konstatuje da je za javnu nabavku robe za rekonstrukciju i adaptaciju Pošte 74264 Jelah pristiglo ukupno 4 (četiri) prihvatljive ponude za Ugovorni organ.

 

Poštujući uslove tenderske dokumentacije kojom je predviđeno održavanja e-aukcije, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinom korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Komisija je zakazala e-aukciju za nabavku: Rekonstrukcija i adapatacija Pošte 74264 Jelah, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) za dan 25.07.2019. godine u postupku broj 238-7-3-437/19 sa početkom u 14:00 sati.

Nakon okončane e-aukcije koja je trajala 15 minuta (Izvještaj o toku i završetku e-aukcije u prilogu) a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", Komisija konstatuje da u toku e-aukcije nije bilo promjene ponuđenih cijena te utvrđuje konačnu rang listu ponuđača za predmetnu nabavku:

1. ,,GTR" d.o.o. MOSTAR sa cijenom 76.315,88 KM sa popustom, bez PDV-a,

2. „INTER" d.o.o. Tešanj sa cijenom 85.375,78 KM bez popusta, bez PDV-a,

3. ,,ĆOSIĆPROMEX" d.o.o. Žabaljak sa cijenom 91.367,69 KM bez popusta, bez PDV-a

4. ,,ARCON-in" d.o.o. Zenica sa cijenom 98.430,42 KM bez popusta, bez PDV

Obzirom da ponuda ponuđača „GTR" d.o.o. MOSTAR u ukupnom iznosu od 76.315,88 KM bez uračunatog PDV-a u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovornog organa, da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili vise odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 5 dana po prijemu Odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama i to radnim danima u radno  vrijeme.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 45000000-7 - Građevinski radovi

  • 45262700-8 - Građevinske izmjene na objektima

  • 45262800-9 - Radovi na nadogradnji objekata i zgrada

  • 45454000-4 - Rekonstrukcija zgrada i objekata

Najnovije vijesti