Rekonstrukcija i izgradnja 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj

Datum objave: 16.09.2019. 12:14 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2019.

Republika Srpska

VLADA

REPUBLIČКI SEКRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE

 

Broj: 26.04-360-145/19 - LOT 2

BanjaLuka, 12-09-2019

 

Na osnovu odredaba člana 80.stav 3. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 115/18) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u okviru realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u BiH iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj-SAF i po preporuci Кomisije za provođenje postupka javne nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 26.04-360-145/19 od 11.9.2019. godine, direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije d o n o s i

 

ODLUКA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 05/19-RPP-SAF (LOT 2)

 

1.            Najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj - 05/19-RPP-SAF (LOT 2), je "INTER-EXT" doo Tuzla sa cijenom ponude u iznosu od 211.067,89 КM bez PDV-a (246.949,43 sa PDV-om).

 

2.            Najpovoljnija ponuda ponuđača " INTER-EXT " doo Tuzla odabrana je u postupku javne nabavke radova provedene putem otvorenog postupka koji je objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem 1399-1-3-39-3-50/19 od 07.08.2019. godine.

 

3.            Ugovorni organ će u skladu članom 98. Zakona o javnim nabavkama BiH ponuđaču " INTER-EXT " doo Tuzla dostaviti na potpis i zaključiti ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica uopštini Maglaj - 05/19-RPP-SAF (LOT 2).

 

4.            Ova Odluka objaviće se na internetskoj stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem upućivanjem odluke ponuđačima, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

 

Obrazloženje

Javna nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj -05/19-RPP-SAF (LOT 2) u okviru realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u BiH iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj - SAF, evidentirana pod brojem 05/19-RPP-SAF - (LOT 2), provedena je putem otvorenog postupka, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj: 1399-1-3-39-3-50/19 od 07.08.2019. godine. Postupak predmetne javne nabavke provela je Кomisija za provođenje postupka javne nabavke radova, imenovana Rješenjem broj: 26.04-360-145/19 od 29.08.2019. godine. Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 29.08.2019. godine u 1230 časova u prostorijama Republičkogsekretarijata za raseljena lica i migracije.

U roku predviđenom za dostavu ponuda, zaprimljena je sljedeća ponuda ponuđača: 1. " INTER-EXT " doo Tuzla Кomisija je konstatovala da formalne uslove koji su prihvatljivi za ugovorni organ i koji mogu biti predmet vrednovanja ispunjava sljedeća ponuda ponuđača:

1. " INTER-EXT " doo Tuzla

Nakon analize ponude i provjere sadržaja i validnosti priložene dokumentacije, Кomisija je konstatovala da tehničke uslove propisane tenderskom dokumentacijom ispunjava sljedeća prihvatljiva ponuda:

1. " INTER-EXT " doo Tuzla

Nakon izvršenog vrednovanja prema utvrđenom kriteriju "najniža cijena", Кomisija je utvrdila rang listu ponuđača:

1. " INTER-EXT " doo Tuzla, sa cijenom ponude u iznosu od 211.067,89 КM bez PDV-odnosno 246.949,43 КM sa PDV-om.

Nakon izvršene računske kontrole konstatovano je ponuda ispravna i da nije bilo aritmetičkih ispravki.

Na osnovu navedenog, Кomisija za provođenje postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj - 05/19-RPP-SAF (LOT 2), u okviru realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u BiH iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj-SAF, dala je preporuku ugovornom organu da se, ukoliko su obezbijeđena nedostajuća sredstva u odnosu na planirana, za najpovoljnijeg ponuđača za vršenje radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj - 05/19-RPP-SAF (LOT 2), izabere " INTER-EXT " doo Tuzla, sa cijenom ponude u iznosu od 211.067,89 КM bez PDV-a (246.949,43 sa PDV-om), te da se sa istim zaključi Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji 5 stambenih jedinica u opštini Maglaj - 05/19-RPP-SAF (LOT 2).

 

S obzirom da se radi o postupku za koji je pristigla jedna prihvatljiva ponuda, te zbog hitnosti realizacije Projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u BiH iz sredstava Saudijskog fonda za međunarodni razvoj-SAF, a imajući u vidu da su sredstva obezbijeđena kumulativno u Projektu, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUКA 0 PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

 

 

Dragan Štrbac

Ministar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: