Rekonstrukcija i modernizacija nekategorisanog puta Porići - Mulalići

Datum objave: 10.08.2015. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 10.08.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-2124-17/15

Bužim, dana 05.08.2015. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-05-2124-10/15 od 03.08.2015. godine, u postupku javne nabavke izvođnje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Poriči - Mulaliči, LOT 4, Općinski načelnik općine Bužim je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 02-05-2124-10/15 od 03.08.2015. godine i ugovor za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Porići - Mulalići, LOT 4, dodjeljuje se ponuđaču d.o.o. "KOV-GRAD", Bužim, ponuda broj: IP-164-07/15, od 30.07.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 25.374,50 KM bez PDV-a, kao najniže ocijenjenom.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudaču d.o.o. KOV- GRAD , Bužim, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponudači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-strauici www.opcinabuzim.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2124/15 od 07.07.2015. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 97.660,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1119-1-3-36-3-19/15 poslato je na objavljivanje dana 09.07.2015. godine, a istog dana objavljeno je i na Portalu javnih nabavki, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,Sl. glasniku BiH", broj: 57/15 od 20.07.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02-05-2124-1/2015 od 09.07.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.08.2015. godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: od 02-05-2124-10/15 godine, koji ujedno predstavlja izvještaj o radu Komisije i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-05-2124-10/15 od 03.08.2015. godine, u postupku javne nabavke izvodenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Porići - Mulalići, LOT 4.

U postupku po izvjcštaju o radu je utvrdeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda - 2;

-   da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude;

-   da nema neblagovremcno zaprimljcnih ponuda;

-    da jc ponuda ponudača d.o.o. TIODURNIK", Cazin tehnički neprihvratljiva i kao takva nije mogla biti predmet daljeg vrednovanja;

-   da je ponuda d.o.o. KOV-GRADBos. Krupa pnhvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenicc da je Komisija, pravilno l potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponudača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedcnog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da jc Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršcn u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponudač najboljc ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponudača                                     Ukupna cijena ponude

d.o.o. "KOV-GRAD" Bužim                             25.374,50 bez PDV-a

 

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđena u iznosu od 25.374,50 KM, bez PDV-a, tj. 29.688,16 KM sa PDV-om, dok je ponuda drugog ponudača tehnički neprihvatljiva.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: