Rekonstrukcija i sanacija rasvjete na području Općine Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 15.01.2016. 09:30 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

GRAD SARAJEVO

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 09-23-27729/15

Sarajevo, 11.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 88. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 14. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj 09-05-26263/15 od 27.1 1.2015.godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji rasvjete na području Općine Novi Grad Sarajevo

I  Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku radova i ugovor za javnu nabavku u predmetu - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji rasvjete na području Općine Novi Grad Sarajevo (Konkurentski zahtjev broj obavještenja 422-7-3-295-8-135/15 objavljen na Portalu javne nabavke 18.12.2015.godine) dodjeljuje se ponuđaču SES DOO SARAJEVO, adresa Trg ZAVNOBiH-a br.25 Sarajevo, čija ponuda je ocjenjena kao najpovoljnija sa ukupnim iznosom ponude 64.950,96 KM sa uključenim PDV.

II Otvaranje i analizu ponuda provela je Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zapisnik sa otvaranja ponuda i Izvještaj o radu Komisije sa preporukom za dodjelu ugovora u spisu.

III Zadužuje se Služba za finansije i zajedničke poslove, da ovu Odluku objavi na web stranici Općine www.novigradsaraievo.ba, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, te nakon isteka žalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji rasvjete na području Općine Novi Grad Sarajevo br. 09- 23-27729/15 od 14.12.2015.godine. Javna nabavka provedena je putem Konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 09-23-27729/15 od 18.12.2015.godine.

Obavještenje o javnoj nabavci u predmetu - izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji rasvjete na području Općine Novi Grad Sarajevo broj 422-7-3-295-8-135/15 objavljenje na Portalu javnih nabavki dana 18.12.2015.godine. Procjenjena ukupna vrijednost za ugovor bez PDV-a je 55.555,55 KM, a sa uračunatim PDV-om 65.000,00 KM.

Zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je sljedećim ponuđačima: SES doo Sarajevo, Testingelektro doo Sarajevo i S-C doo Sarajevo, istovremeno sa slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki 18.12.2015.godine, dok su tendersku dokumentaciju preuzeli sljedeći potencijalni ponuđači: Dinalsa doo Sarajevo, Step dd Sarajevo i Arcade doo Tuzla.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda dana 29.12.2015 godine, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda, koje su do utvrđenog dana i sata dostavljene na adresu Ugovornog organa. Isti Zapisnik dostavljen je svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 29.12.2015.godine Komisija je konstatovala da su blagovremeno i propisno upakovane dostavljene sljedeće četiri (4) ponude: ARCADE DOO TUZLA, STEP DD SARAJEVO, TESTINGELEKTRO DOO SARAJEVO i SES DOO SARAJEVO.

Zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen putem faxa.

U postupku analize ponuda, Komisija je detaljnom uvidom u sve pristigle ponude, odnosno dokumentaciju, kojom su ponuđači dokazali svoje kvalifikacije za učešće u ovom postupku, utvrdila da sve četiri blagovremene i propisno upakovane dostavljene ponude (ARCADE DOO TUZLA, STEP DD SARAJEVO, TESTINGELEKTRO DOO SARAJEVO i SES DOO SARAJEVO) ispunjavaju kvalifikacione uslove koji su navedeni u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Komisija je izvršila računsku kontrolu i ustanovila da sljedeće tri ponude: STEP DD SARAJEVO, TESTINGELEKTRO DOO SARAJEVO i SES DOO SARAJEVO, koje ispunjavaju kvalifikacione uslove, računski su ispravne i da iste odgovaraju traženoj specifikaciji.

Vršeći analizu ponude Arcade doo Tuzla Komisija je konstatovala slijedeće računske greške:

-  Na stranici 20 - Teheranski trg i Senada Mandića-Dende 3. Nabavka i ugradnja sijalice metalhalogena HIT-CE 70W(kao OSRAM ili PHILIPS)grlo E27 , stoji 46,00 5,00 2250,00 a treba da stoji 46,00 50,00 2.300,00.

-  Na stranici 21 -CIJENA BEZ PDV-a stoji 40.535,00, a treba da stoji 40.585,00

-  Na stranici 23 -REKAPITULACIJA-1.Teheranski trg,stoji 40.535,00, a treba da stoji 40.585,00

-  Na stranici 23 -REKAPITULACIJA-UKUPNO BEZ PDV-a, stoji 60.497,00, a treba da stoji 40.547,00

-  Na stranici 23 -REKAPITULACIJA-UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a, stoji 60.497,00, a treba da stoji 40.547,00

Gore navedene računske greške, odrazile su se na ukupan iznos ponude, tako da ukupna cijena ponude sa PDV-om nakon izvršene računske kontrole iznosi 70.839,99 KM. U skladu sa primjenom ZJN, Komisija je dostavila zahtjev za saglasnost o prihvatanju ispravke računske grešake, koju je ponuđač dostavio aktom br. 083/15 od 31.12.2015.godine.

Komisija je izvršila analizu i ocjenu blagovremeno pristiglih i prihvatljivih ponuda prema kriteriju utvrđenom u Obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji (tačka 5.1.tenderske dokumentacije Kriterij za dodjelu ugovora, tenderske dokumentacije -najniža cijena), a shodno članu 64. ZJN stav (1) tačka b), te najpovoljnijom ponudom ocjenila ponudu ponuđača SES DOO SARAJEVO, čija ponuda je ocjenjena kao najpovoljnija sa ukupnim iznosom ponude 64.950,96 KM sa uključenim PDV.

Sukcesivni redoslijed ostalih ponuđača je:

2. Arcade doo Tuzla                                ukupno 70.839,99 KM sa PDV-om

3. Testingelektro  doo Sarajevo             ukupno 73.845,95 KM sa PDV-om

4.  Step dd Sarajevo                               ukupno 101.218,10 KM sa PDV-om

Uzevši u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji, u cjelosti se prihvata Zapisnik o otvaranju ponuda i Izvještaj o radu i preporuka Komisije za dodjelu ugovora. Na osnovu gore navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava i pravnih interesa, u roku od 5 dana od prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg izjaviti žalbu ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka.

 

Obradila

Enisa Babić, dipl. pravnik                                     

 

Općinski načelnik

Semir Efendić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: