Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo

Datum objave: 12.04.2021. 11:59 / Izvor: Akta.ba, 01.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD DERVENTA

GRADONAČELNIK          

 

Broj: 02-404-5/21

Datum, 01. 04. 2021. godine

 

Ha osnovu člana 82. stav [3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u dalјem tekstu: Zakon) i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/17), Gradonačelnik donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1.Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke radova u predmetu „Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo", pokrenute na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-5/21 od 22. 02. 2021. godine, postavlјanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, broj: 140-1-3-50-3-9/21 od 01. 03. 2021. godine (u 13:39 časova) u Službenom glasniku BiH broj: 13/21, te obavještenje na zvaničnoj internet stranici opštine.

 

2.Nabavka iz tačke 1. ove Odluke je sprovedena na osnovu otvorenog postupka, bez zaklјučivanja okvirnog sporazuma, sa kriterijumom za dodjeluugovora: najniža cijena.

3.U toku postupka javne nabavke zaprimlјene su tri ponude, koje su i prihvatlјive.

4.Ugovor se dodjelјuje ponuđaču „Geokop" d.o.o. Derventa, kao najpovolјnijem ponuđaču no prihvaćenoj ponudi u iznosu od 44.740,00 KM bez PDV-a (52.345,80 KM sa PDV-om).

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Derventa.

 

Obrazloženje

Gradonačelnik grada Derventa je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404- 5/21 od 22. 02. 2021. godine, pokrenuo postupak javne nabavke radova, otvoreni postupak bez zaklјučivanja okvirnog sporazuma za predmet „Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo", slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki broj: 140-1-3-50-3-9/21 od 01. 03. 2021. godine (u 13:39 časova) u Službenom glasniku BiH broj: 13/21, imenovao Komisiju za javne nabavke broj: 02-404-5/21 od 15. 03. 2021. godine sa zadatkom da otvori pristigle ponude, izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Gradonačelniku preporuku sa razlozima za izdavanje takve preporuke. U toku rada Komisije utvrđeno je sledeće:

1 - Ponude su dostavili sledeći ponuđači:

Rb

ponuđači

cijena prije e- Aukcije

cijena nakon e- Aukcije

1

„Geokop" d.o.o. Derventa

51.280,00

44.740.00

2

„Plosko" d.o.o. Doboj

51.210,00

44.800,00

3

„Dobojputevi" d.d. Doboj Jug

52.591,88

48.321,00

 

2- Ponuda je potpuna i ispravna.

3- Grad Derventa je održala e-Aukciju dana 31. 03. 2021. godine sa početkom u 14:00 časova, koja je trajala do 14:41 časova. U toku trajanja e-Aukcije došlo je do podnošenja novih ponuda, tj. došlo je 99 puta do promjene cijene naniže.

4- Komisija je jednoglasno dala preporuku Gradoačelniku o izboru najpovolјnije ponude i da se ugovor u predmetu „Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo" dodjeli ponuđaču „Geokop" d.o.o. Derventa kao najpovolјnijem ponuđaču.

5- Gradonačelnik je prihvatio preporuku komisije i donio odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača u predmetu „Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo".

6- Ova Odluka objaviće se na internet stranici grada Derventa www.derventa.ba. PRAVNA POUKA:

Dostavlјeno: - ponuđaču, a/a.

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. navedenog Zakona.

Načelnik: Milorad Simić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: