Rekonstrukcija oštećenih vodozaštitnih zidova i propusta nastalih uslijed poplava i klizišta

Datum objave: 23.09.2019. 08:34 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

Broj: 01-49-3171-5/19

Busovača, 17.09.2019. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1.5 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), te člana 38, Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3171-4/19 od 17.09,2019. godine, u otvorenom postupku javne nabavke radova - Rekonstrukcija oštećenih vodozaštitnih zidova i propusta nastalih uslijed poplava i klizišta, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

1.Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3171-4/19 od 17.09.2019. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova - Rekonstrukcija oštećenih vodozaštitnih zidova i propusta nastalih uslijed poplava i klizišta, te se ugovor dodjeljuje ponudaču «IGM-IUT HASKIĆ» d.o.o. Vitez, ponuda broj: 01-49-3171-1/19 od 12.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 119.974,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 140.369,58KM sa PDV-om.

2.Izabrani ponudač iz tačke 1. ove Odluke je dužan dostaviti dokumente iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama navedene u tačkl 11. tenderske dokumentacije, broj: 01-49- 3171/19 u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

3.U skladu sa članom 98. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se na potpis po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kad su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

4.Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uredenje, urbanizam i stambene poslove i Služba za finansije i trezor, svako u okviru svojih ovlaštenja.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača www.opcina-busovaca.com , te istovremeno uputiti ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova - Rekonstrukcija oštećenih vodozaštitnih zidova i propusta nastalih uslijed poplava i klizišta, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-49-3171/19 od 19.08.2019. godine. "

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa namjerom zaključenja ugovora sa jednim ponuđačem na period od šezdeset (60) dana,

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 120.000,00 KM. 

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki AJN dana, 28.08.2019. godine pod brojem: 1176-1-3-27-3-12/19. Sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom glasniku BiH, broj: 59 od 30.08.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju je sa Portala javnih nabavki preuzelo 10 ponuđača. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika. broj: 01-49- 3067/19 od 29.06.2019. godine,

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 12.09.2019. godine. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija zajavne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-49-3171-3/19 od 16.09.2019. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudača, broj: 01-49-3171-4/19 od 17.09.2019. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

U provedenom postupku utvrđeno je daje IComisija zajavne nabavke Općine Busovača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude. O navedenom je sačinjen zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je blagovremeno prispjela 1 (jedna) ponuda, i to od ponuđača: «IGM-IUT HASKIĆ» d.o.o. Vitez,

da je pristigla ponuda prihvatljiva i ista ispunjava sve uslove tražene i definisane u

tenderskoj dokumentaciji,

da nije bilo neblagovremenih ponuda,

te da zakazana E-aukcija nije provedena, s obzirom da je pristigla jedna ponuda E-aukcija se ne može zakazati, pa se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka javne nabavke, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila? te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač izabran primjenom kriterija trazenih u tenderskoj dokumentaciji:

Red. broj

Naziv/ime ponuđača

Cijena ponude bez PDV-a

1.

«IGM-IUT HASKIC» d.o.o. Vitez

119.974,00 KM

 

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: