Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

Datum objave: 23.09.2019. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 18.09.2019

Broj: 03-27013/19

 

Na osnovu članova 25, 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 15. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj U-01-22653/19-25/31 od 07.08.2019. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1

U otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: OP-025/19 „Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta", kao najpovoljniji ponuđač izabran je

4E GROUP d.o.o. Sarajevo

 

Član 2

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje

U otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: OP-025/19 „Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-41540/19 od 23.07.2019. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, dana 26.07.2019. godine, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-3-104-3-82/19.

Rok za dostavu ponuda bio je 19.08.2019. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno isti dan u 13:30 sati.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo je 12 privrednih subjekata.

 

Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

1. KALELEKTRIK d.o.o. Živinice

56.400,00 KM

NE

2. 4E GROUP d.o.o. Sarajevo

56.598,00 KM

NE

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U postupku je predviđeno provođenje e-aukcije.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 57.000,00 KM.

Komisija za nabavke, imenovana Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-41540/19 od 23.07.2019. godine, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da ponude oba ponuđača u cijelosti zadovoljavaju uslove iz tenderske dokumentacije, stoga su ocijenjene prihvatljivim.

Dalje, utvrđeno je da ponuđač 4E GROUP d.o.o. Sarajevo ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg i na njegovu cijenu je, u svrhu poređenja, primijenjen preferencijalni faktor od 5%. Ponuđač KALELEKTRIK d.o.o. Živnice nije zadovoljio uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

U skladu sa navedenim, postupak je nastavljen zakazivanjem e-aukcije za 02.09.2019. godine u 09:00 sati i određenim vremenom trajanja od 10 minuta. Cijena najniže prihvatljive ponude sa uračunatim preferencijalnim faktorom je određena kao referentna, te je na osnovu iste definisana minimalna razlika podnesene cijene od 53,76 KM i maksimalna razlika podnesene cijene od 5.376,81 KM. Tokom e-aukcije nije bilo podnošenja ponuda.

 

Obzirom na navedeno, početna i finalna rang-lista ponuđača je identična, kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Cijena ponude

Cijena ponude sa preferencijalom

Osvojena pozicija

4E GROUP d.o.o. Sarajevo

56.598,00 KM

53.768,10 KM

1

KALELEKTRIK d.o.o. Živnice

56.400,00 KM

56.400,00 KM

2

 

Nakon provedene e-aukcije, ponuda ponuđača 4E GROUP d.o.o. Sarajevo je osvojila prvu poziciju na rang-listi u predmetnom postupku javne nabavke.

Shodno rezultatima evaluacije ponuda i provedene e-aukcije, Komisija za nabavku je, primjenjujući kriterij najniže cijene, predložila izbor 4E GROUP d.o.o. Sarajevo za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 56.598,00 KM (bez PDV-a).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo) u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: