Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

Datum objave: 28.10.2019. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1437-1-3-104-5-147/19


Broj obavještenja o nabavci 1437-1-3-104-3-82/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.10.2019. - 28.10.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta, za
potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo, po otvorenom postupku broj: OP-025/19, na osnovu potreba ugovornog
organa, predviđenih u planu nabavki za 2019. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45311200-2 Elektromontažni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Zahtijevane količine predmeta nabavke, razvrstane po kategorijama i sa detaljnim opisima, navedene su u Obrascu za cijenu
ponude, koji čini sastavni dio ove Tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radovi će se izvoditi prema usaglašenoj dinamici od strane Naručioca i Izvođača radova, na osnovu pojedinačnih
narudžbenica izdatih od strane Naručioca, a na području djelovanja ugovornog organa - Kanton Sarajevo.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 4E GROUP D.O.O. 4201498680003 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56598,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56598,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Potpisan OS-025-EDSA/19

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-3-104-5-147/19
PODIJELI: