Rekonstrukcija Vatrogasnog doma

Datum objave: 20.01.2016. 14:07 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

Broj: 07-4985/15

Datum, 09. 12. 2015. Godine

 

Na osnovu člana člana 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU O IZBORU PONUĐAČA

 

I

Prihvatljiva ponuda za Rekonstrukciju Vatrogasnog doma dostavljena po postupku konkurentskog zahtjeva broj: 07-4985/15 od 20. 11. 2015. godine i obavještenja o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki, br. 761-7-3-97-3-49/15, od 20.11.2015. godine je ponuda ponuđača od EURO-MIMF" d.o.o. Cerik u ukupnom iznosu od 34.974,03 KM sa obračunatim PDV-om.

 

OBRAZLOŽE NJ E

Po konkurentskom zahtjevu broj: 07-4985/15 od 19. 11. 2015. godine te obavještenja o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki, br. 761-7-3-97-3-49/15, od 20.11.2015. godine proveden je postupak prikupljanja ponuda za Rekonstrukciju Vatrogasnog doma u općini Srebrenik.

Ponude po konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku su dostavili slijedeći ponuđači: 1 .GROMEKS d.o.o. Srebrenik u iznosu od 43.336,80 KM , 2.EURO-MIMF d.o.o. Cerik u iznosu od 34.974,03KM, 3.SIMPRO GRADNJA d.o.o Doboj u iznosu od 46.158,62 KM i 4.INTER COM d.o.o. Zenica u iznosu od 39.967,20 KM .

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da su, blagovremeno, pristigle četiri pravilno zatvorene ponude. Nakon toga, Komisija je iščitala ponuđene cijene i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dokumentacije za kvalifikaciju, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti zadovoljavaju zahtijevane uslove. Pregledanjem ponuda Komisija je konstatovala da su sve potpune tj, da su dostavljeni svi dokazi za kvalifikaciju i isti zadovoljavaju zahtijevane uslove, te da su prihvatljive za daljnje razmatranje, a kako je verifikovano u obrascu za ispunjavanje uslova i prilog je zapisnika o ocjeni ponuda. Računskom provjerom nisu utvrđene računske greške.

Komisija, nakon stoje razmatrala finansijski dio ponuda, konstatovala da su svi predmjeri radova ispravno popunjeni, izvršila vrdenovanje ponuda po kriteriju "najniže cijene" i predložila je Ugovornom organu da zaključi ugovor za Rekonstrukciju Vatrogasnog doma u općini Srebrenik, sa ponuđačem „EURO-MIMF" d.o.o. Cerik u ukupnom iznosu od 34.974,03KM (sa PDV-om), a što je i prihvaćeno. Sastavni dio ove odluke je zapisnik komisije o ocjeni ponuda broj: 07-4985/15 od 09. 12. 2015. godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.               

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: