Respiratori

Datum objave: 08.04.2021. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 08.04.2021.

JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK

Direktor

 

Broj:10-3352

Datum: 6.4.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1 tačka a), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkamaBiH („ Sl.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 3351od 6.4.2021.godine, u postupku javne nabavkeRespiratora direktor JU Bolnice Travnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača zanabavku Respiratora ( 6 komada)

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj3351od6.4.2021.godine i ugovor za javnu nabavku Respiratora ( 6 komada)dodijeli ponuđaču „PROMA" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj 21-010-0504 od 5.4.2021.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 240.000,00 KM bez PDV-a, tj. 280.800,00 KM sa PDV-om.

Odabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze iz tačke 4.2. Tenderske dokumentacije na adresu ugovornog organa u roku 5 dana po prijemu ove odluke.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u zakonskom roku, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:10-2297 od 12.3.2021.godine koja čini sastavni dio Plana nabavke za 2021.godinu.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 240.000,00KM bez PDV-a za Respiratore. Obavještenje o nabavci broj: 503-1-1-152-3-31/21poslato je na objavljivanje dana 15.3.2021.godine, a objavljeno je na Portalu Agencije za javne nabavke i sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl.glasniku BiH", broj 12od 19.3.2021.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10-2298od 12.3.2021.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru dana 6.4.2021.godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj:3350od 6.4.2021.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 3351od 6.4.2021.godine, u postupku javne nabavkeRespiratora.

Komisija za javnu nabavku blagovremeno je i pravilno izvršila otvaranje ponuda na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumetancije sa Portala javnih nabavki,o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće: -da je blagovremeno zaprimljenajedna ponuda

-da je ponuda aktivno legitimisanaiz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije -da je jedna ponuda uredna u pogledu ispunjavanja traženih uslova iz TD - da se do zakazivanja e-aukcije javio jedan ponuđač, te se nisu stvorili uslovi za zakazivanje i ocjenu ponude po e-aukciji

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izbrani ponuđač najbolje ocjenjen zbogekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderkoj dokumentaciji, kako slijedi:

Naziv/ime

Potkriterij - cijena

Potkriterij

Potkriterij (rok

ponuđača

(u KM)

(garancija)

isporuke)

 

 

(mjeseci)

(dana)

1.

„PROMA" d.o.o.

240.000,00 KM

36 mjeseci

1 dan

 

Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„PROMA" d.o.o. Sarajevo

100 bodova

 

Izabrani ponuđač je kako je gore navedeno, ocjenjen primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude osvojio 100 bodova za ponuđenu cijenu u iznosu od 240.000,00 KM bez PDV-a, tj. 280.800,00 KM sa PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH , odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DIREKTOR

Dr.Adnan Šatrović,s.r.

 

PRAVNA POUKA :

Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo ulaganja žalbe urokovima predviđenim članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: