Revizija finansijskih izvještaja JP Putevi RS

Datum objave: 20.09.2019. 10:47 / Izvor: Akta.ba, 18.09.2019.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JN-3712/19

Dana, 18.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke usluga "Revizije finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu", referenca 055/19, v.d. Direktor JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIZEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JN-372/19 od 17.09.2019. godine i ugovor za nabavku usluga "Revizije finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu", referenca 055/19, dodjeljuje ponuđaču Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 4.889,00 KM (bez PDV-a), ukupnu cijenu od 5.720,13 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 270/19 od 14.08.2019. godine.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke i obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke dostavi dokaze o ispunjavanju uslova iz izjave iz tačke 2.1 tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranom ponuđaču po konačnosti ove Odluke, a nakon što Odbor za reviziju donese odluku o imenovanju vanjskog revizora.

 

Član 4.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

 

Član 5.

 

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JN-3712/19 od dana 01.08.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.820,50 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-7-2-84-3-108/19 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 05.08.2019. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem broj: 02-01-JN-3712/19 od dana 07.08.2019. godine.

 

Komisija za nabavku je dana 18.09.2019. godine dostavila v.d. Direktoru Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JN-3712/19 od 17.09.2019. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JN-3712/19 od 17.09.2019. godine u postupku javne nabavke usluga "Revizije finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu", referenca 055/19.

 

U dostavljenom Izvještaju o radu Komisija za nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

 

-           da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

 

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda; i

 

-           da su obe ponude, ponuđača Baker Tilly Re opinion d.o.o. Sarajevo i Grant Thornton d.o.o. Banja Luka prihvatljive ponude.

 

Komisija za nabavku je izvršila ocjenu i rangiranje prihvatljivih ponuda primjenom izabranog kriterija za dodjelu ugovora i utvrdila da je ponuđač Grant Thornton d.o.o. Banja Luka dostavio najpovoljniju ponudu u skladu sa izabranim kriterijem, najniža cijena.

 

U tački 7.1 tenderske dokumentacije navedeno je da će se ugovor dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, pod uslovom da na izbor predloženog dobavljača (revizorske firme) saglasnost da Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kako je propisano u Projektnom sporazumu između JP "Putevi RS" Banja Luka i EVRO-a, prema kojem reviziju finansijskih izvještaja JP "Putevi RS" Banja Luka u skladu sa 1RK5 mogu obavljati nezavisni revizori prihvatljivi za EBRD (Projektni sporazum broj: 37543). Na osnovu rezultata provedenog postupka javne nabavke dana 03.09.2019. godine upućen je zahtjev EBRDA-a u BiH kojim se traži mišljenje EBRD-a o prihvatljivosti firme Grant Thornton d.o.o. Banja Luka kao nezavisnog revizora JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu.

 

EBRD BIH je dana 16.09.2019. godine dostavio odgovor da je Grant Thornton d.o.o. Banja Luka prihvatljiva revizorska kuća za EBRD, s obzirom da je član grupacije Grant Thornton International, budući da članovi ove Grupacije ispunjavaju uslove prihvatljivosti EVKO-a, odnosno punopravni su članovi "Foruma firmi" IFAS-a i jedne od top 30 međunarodnih računovodstvenih mreža i udruženja rangiranih po godišnjim prihodima od strane The Accountancy Age za 2018. godinu.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjeni ponuđač na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene" kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

1.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

5.720,13

2.

Baker Tilly Re opinion d.o.o. Sarajevo

11.583,00

 

Ponuđač je izabran primjenom kriterijuma najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 5.720,13 KM (sa PDV-om), dok je drugi ponuđač čije je ponuda prihvatljiva ponudio ukupnu cijenu u iznosu od 11.583,00 KM (sa PDV-om).

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v. d.."' Di r e k t o r

Nenad Nešić, dipl. prav.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: