Rezervni dijelovi i usluge za putničko motorno vozilo Škoda Fabia

Datum objave: 19.09.2019. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 27.05.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Broj: 04/1-14-11578-2/19

Tuzla, 27.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/1-14-012821/15 od 05.05.2015. godine i Zapisnika o provedenom postupku javne nabavke, broj: 04/1-14- 11578-1/19 od 27.05.2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

U postupku javne nabavke roba i usluga: „Nabavka rezervnih djelova i usluga za putničko motorno vozilo Škoda Fabia reg. oznaka: E42-M-151 : 1. Svjećica - 3 kom; 2. Špula za svjećicu ili cilindar - Ikom; 3. Sijalica H4 12V 60/55w - 2 kom; 4. Sijalica sulfidna - 1 kom; 5. Sijalica ubodna 5W - 1 kom; 6. Usluga zamjena svjećica - 1 n/č; 7. Zamjena špule ili cilindra - 0,5 n/č; 8. Dijagnostika - 0,1 n/č; za potrebe Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izabran je ponuđač „Cosmos Commerce" d.o.o. Tuzla, Drage Karamana 22, po Predračunu broj: PRE-002-785/19 , za ponuđenu cijenu u iznosu od 253,34 KM (slovima: dvijestotinepedesettrikonvertibilnemarke i 34/100 KM), sa uključenim PDV-om.

Član 2.

Shodno članu 10. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a s obzirom daje vrijednost javne nabavke ispod 1.000,00 KM, neće se zaključivati ugovor, direktni sporazum smatrat će se zaključenim dostavljanjem računa.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odsjek ekonomsko - finansijskih i općih poslova u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Član 4.

Ova Odluka bit će objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona http://vladatk.kim.ba/dokumenti-mpsv i istovremeno dostavljena ponuđaču koji je sudjelovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema iste.

 

Dostavljeno:

1 x „Cosmos Commerce" d.o.o. Tuzla,

Drage Karamana 22 1 x Odsjek ekon.-fin. i općih poslova

(str. savjetnik za ekon.-fin. poslove) 1 x Evidencija 1 x a/a

 

Mufid Klinčević, dipl. ing. agr.

 

Obrazlože nj e

Na osnovu zahtjeva za nabavku roba, usluga i radova od 15.05.2019. godine, kojim je Andrić Marinko direktor Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, zatražio da se provede javna nabavka roba i usluga „ Nabavka rezervnih djelova i usluga za putničko motorno vozilo Škoda Fabia reg. oznaka: E42-M-151, dana 23.05.2019. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba, putem direktnog sporazuma, broj: 04/1-14-11578/19.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez uračunatog PDV-a, iznosi 240,00 KM (slovima: dvijestotinečetrdesetkonvertibilnihmaraka i 00/100 KM).

Sredstva za navedenu javnu nabavku su obezbijeđena u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i realizirat će se sa potrošačke jedinice 1402001 poljoprivredni zavod.

Shodno navedenom Zahtjevu i Odluci o pokretanju postupka javne nabavke provedena je javna nabavka putem direktnog sporazuma, te je ovlašteni službenik ugovornog organa dana 15.05.2019. godine, sačinio Zapisnik o provedenom postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma, broj: 04/1-14-11578-1/19, sa preporukom ugovornom organu da prihvati ponudu ponuđača „Cosmos Commerce" d.o.o. Tuzla, Drage Karamarka br 22, odnosno odabere navedeno privredno društvo kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: „Nabavka rezervnih djelova i usluga za putničko motorno vozilo „Škoda Fabia " reg. oznaka E42-M-151 čija je ponuda iznosila 253,34 KM i donese odluku o izboru najpovoljinijeg ponuđača.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac organa nije našao razloge nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi, eventualno, bili osnov za nedonošenje odluke o dodjeli ugovora, odnosno izboru najpovoljnije ponude.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: