Rezervni dijelovi za 35 kV postrojenje za HEJ i HEG za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Datum objave: 20.01.2016. 10:38 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

Javno preduzeće                                                                          

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 11.01.2016.

Broj: 02/1029/16

 

Na osnovu člana 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 84. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-22466/15-36/2. od 26,08.2015. godine, člana 15., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO- 5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 7. stav (1). tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01-25162/15-234./15. od 25.08.2015. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za

nabavku rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje za HEJ i HEG za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje za HEJ i HEG za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica, izabran na osnovu provedenog otvorenog postupka po Tenderu broj- 10202-203/15, je:

DELING d.o.o. TUZLA

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi svim učesnicima i time ih ujedno obavijesti o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku nabavke, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-1-1-175-3-92/15 koje je objavljeno na „Portalu javnih nabavki" dana 08.12.2015. godine i u „Službenom glasniku BiH" broj 95/15, za nabavku rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje za HEJ i HEG za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi" ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

1.ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. SARAJEVO, sa cijenom od 88.322,78 KM bez PDV-a

2.INELEX d.o.o. SARAJEVO, sa cijenom od 72.953,90 KM bez PDV-a

3. MONTI d.o.o. ZVORNIK, sa cijenom od 79.182,57 KM bez PDV-a

4. DELING d.o.o. TUZLA, sa cijenom od 72.240,38 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da sljedeći ponuđač ispunjava kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i da će njegova ponude biti predmet tehničke ocjene ponuda i to: 1.ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. SARAJEVO 2.INELEX d.o.o. SARAJEVO

3. MONTI d.o.o. ZVORNIK

4. DELING d.o.o. TUZLA

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponude kvalificiranog ponuđača utvrdila daje tehnički prihvatljiva ponuda sljedećeg ponuđača i da će ista biti predmet ekonomske ocjene ponuda:

1 .ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. SARAJEVO

2. INELEX d.o.o. SARAJEVO

3. MONTI d.o.o. ZVORNIK

4. DELING d.o.o. TUZLA 

Polazeći od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon izvršene kvalifikacione i tehničke ocjene pristupila ekonomskom vrednovanju ponude shodno utvrđenom kriteriju «najniža cijena» te je redoslijed – rang lista prihvatljivih ponuda-ponuđača slijedeća:

1.DELING d.o.o. TUZLA, sa cijenom od 72.240,38 KM bez PDV-a

2.INELEX d.o.o. SARAJEVO, sa cijenom od 72.953,90 KM bez PDV-a

3. MONTI d.o.o. ZVORNIK, sa cijenom od 79.182,57 KM bez PDV-a

4. ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. SARAJEVO, sa cijenom od 88.322,78 KM bez PDV-a

Shodno utvrđenom redoslijedu-rang listi, Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Direktora Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj: 02-2-83-6429/15 od 09.12.2015. godine, utvrdila daje prvoplasirana i najpovoljnija ponuda za nabavku rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje za HEJ i HEG ponuda ponuđača DELING d.o.o. TUZLA sa cijenom od 72.240,38 KM bez PDV-a, te da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod izbora najpovoljnijeg ponuđača prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu JP „Elektroprivreda BiH" d.d.- Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica.

 

v.d. Izvršni direktor za proizvodnju

dr.sci. Nevad Ikanović             

 

Dostaviti:

Ponuđačima

Službi za komercijalne poslove Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi"

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: