Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor

Datum objave: 25.09.2019. 12:08 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2019.

Broj : 01-7618/19

Datum: 18.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, ), Odluke Uprave Društva broj: 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godine i preporuke komisije za javne nabavke broj: sI-7525/19 od 17.09.2019. godine, direktor Društva donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke broj: si- 7525/19 od 17.09.2019. godine i okvirni sporazum za javnu nabavku rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor na osnovu obavijesti o nabavci broj. 1002-1-1-286-3-282/19 objavljenoj na portalu javnih nabavki dana 23.08.2019. godine u okviru otvorenog postupka za dostavljanje ponuda, dodjeljuje se ponuđaču DRR AUTO d.o.o. Kiseljak ponuda broj: 295/2019 za ponuđenu cijenu u iznosu od 634.066.10 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma koji će se zaključiti u iznosu procijenjene vrijednosti od 100.000,00 KM bez PDV-a o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 3.

Zadužuje se ponuđač kojem je dodijeljen ugovor da shodno tenderskoj dokumentaciji po prijemu ove odluke pismenim putem dostavi ugovornom organu orginale ili ovjerene kopije dokumentacije o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donoŠenjai objavit će se na vveb stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6 zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a  z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-6799/19 od 19.08.2019. godine.

Javna nabavka je provedena: otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 100.000.00 KM bez PDV-a po kojoj će se zaključiti okvirni sporazum.

Obavijest o nabavci broj: 1002-1-1-286-3-282/19 objavljena na Portalu javnih nabavki 35.08.2019. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je 17.09.2019. godine zapisnik o radu, ocjeni ponuda broj: sl-7525/19 u postupku javne nabavke rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor. U zapisniku o raduje utvrđeno daje komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće:

Ukupan broj pristiglih ponuda je 1 daje ponuda blagovremeno zaprimljena, te daje ponuda ponuđača uredna i prihvatljiva za ugovorni organ.

Za predmetni postupak javne nabavke ugovorni organ predvidio je provođenje e-aukcije a obzirom da se po navedenom postupku prijavio jedan ponuđač ugovorni organ u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije nije niti zakazivao e-aukciju. 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka direktor Društva nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu. koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač izabran je primjenjujući kriterij „najniža cijena" Iz naprijed navedenih razloga donosi se ova odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele okvirnog sporazuma prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak, u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučeno poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: