Riblji pripravci i konzerve

Datum objave: 18.03.2021. 08:52 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Broj: 01-45-1507-OI-L3/20

Datum: 12.2.2021. godine

 

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu44, ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:

Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu,

za Lot 3: Riblji pripravci i konzerve

 

 

Članak 1.

 

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljivih ponuda ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu44, za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, izabran je ponuditelj:

- Lot 3: Riblji pripravci i konzerve (15200000-0)

TPDC „Sarajevo" d.d. Sarajevo, s ponuđenom cijenom 30.272,50 KM (bez PDV), prema dostavljenoj ponudi broj: 07-45-157/21.

 

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu. Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, za Lot 3: Riblji pripravci i konzerve, s ponuditeljem TPDC „Sarajevo'4 d.d. Sarajevo, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditelj ima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

 

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2021. godinu44, broj 01-45-1507/20, od 21.12.2020. godine. Obavijest o nabavi, broj 835-1-1-293-3-78/20, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 22.12.2020. godine.

 

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/20, od 25.12.2020. godine.

Ponudu, za Lot 3: Riblji pripravci i konzerve, je dostavio ponuditelj:

Broj protokola:  Ponuditelj:

07-45-157/21     TPDC    „Sarajevo” d.d. Sarajevo.

Kriterij za izbor je „najniža cijena" nakon provedene ,,e-aukcije“.

S obzirom daje pristigla samo jedna (1) ponuda. ,,E-aukcija" se ne zakazuje, sukladno članku 3„ stavak (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju e-aukcije („Službeni glasnik BiH'\ broj 66/16) - „U slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak nabave okončava u skladu sa člankom 69. Zakona".

Pregledom i analizom dostavljene dokumentacije ponuditelja. Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da ponuda ponuditelja TPDC „Sarajevo" d.d. Sarajevo sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete, te da shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena44, ispunjava zahtjeve Ugovornog tijela. Povjerenstvo je dalo preporuku da se ista prihvati kao najpovoljnija i dodjeli Okvirni sporazum navedenom ponuditelju.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku, sukladno članku 101., stavak (1), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH44 broj: 39/14), može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste.

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, na adresu: Bakovići 38, 71 270 bojnica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: