Sanacija ceste Gornja Obodnica Cerik

Datum objave: 27.01.2020. 21:42 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

Broj: 05/14-A-011573-2019

Datum, 24.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se ugovor za nabavku radova na sanaciji ceste Gornja Obodnica Cerik, dodjeljuje ponuđaču „RIAL-ŠPED" DOO DOBOJ ISTOK koji je dostavio ponudu broj: 01/20 od 13.01.2020.godine u kojoj je ponuđena cijena od 92.340,80 KM bez PDV-a odnosno 108.038,74 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

 

Ova odluka će se objaviti na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05/14-A-011573-2019 od 27.12.2019.godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 1004-1-3-3-3-3/20 objavljeno 07.01.2020.godine na Portalu javnih nabavki. Postupak javne nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 05/14-A-011573-2019 od 27.12.2019.godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet);

-da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda;

-da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da nije bilo neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „RIAL-ŠPED" DOO DOBOJ ISTOK dostavio prihvatljivu najpovoljniju ponudu koja je u skladu sa procjenjenom vrijednošću nabavke, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: