Sanacija i rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera na području grada Tuzla

Datum objave: 01.08.2017. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2017.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka tačka b), člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama (SG BiH br: 39/14) te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Rukovodilac službe - Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Sanacija i rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih barijera na području grada Tuzla, dodjeljuje se ponuđaču CESTOTEHNIK doo Tuzla koji je dostavio ponudu br.15-07 od 05.07.2017 godine u kojoj je ponuđena ukupna cijena u iznosu od 312.305,00 KM bez PDV-a odnosno 365.396,85 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanja postupka javne nabavke br. 05-14­5774 od 20.06.2017 godine. Postupak nabavke je proveden otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 1004-1-3-45-3-51/17 na Portalu javnih nabavki a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH" broj: 46/2017 od 23.06.2017 godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem br. 05-14-5774/17 od 20.06.2017 godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);
  • da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da je broj prihvatljivih ponuda 2 (dvije);
  • da je broj neprihvatljivih ponuda 0 (nula).

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Obzirom da je tenderskom dokumentacijom procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u iznosu 350.000,00 KM sa PDV-om, a cijena ponude najpovoljnijeg ponuđača, CESTOTEHNIK doo Tuzla sa najnižom cijenom (365.396,85 KM sa PDV-om), ugovorni organ je po prijedlogu Komisije, dana 20.07.2017 tražio provjeru raspoloživosti sredstava prema Službi za budžet i finansije. Nakon izvršene provjere raspoloživosti i obezbjeđenja odnosno rezervacije sredstava, donešene 21.07.2017 godine po Nalogu br.856, pristupilo se donošenju ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

RUKOVODILAC SLUŽBE POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Kurević Kemal, dipl.ing.maš.

 

Broj: 05-14-5774/17
Tuzla, 25.07.2017. god

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: