Sanacija kapelice u Raškoj Gori

Datum objave: 24.09.2019. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA / KANTON

GRAD MOSTAR

Gradonačelnik

 

Broj: 02-25-11341/19-4

Datum: 12.09.2019.god.

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 2/15 i 5/18) i članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara” broj 4/04. „Službeni glasnik Grada Mostara” broj 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku izravnog sporazuma

 

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Službe za građenje i obnovu, broj: 07/3-25-11341/19-3 od 11.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavu "Sanacija kapelice u Raškoj Gori", dodjeljuje se ponuditelju “GEDORA” d.o.o. Mostar, ponuda broj: 14/19, od 09.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu 5.118,50 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

Oznaka iz JRJN: 45215400-1 Radovi na groblju.

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju “ GEDORA ” d.o.o. Mostar, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjel za urbanizam i građenje, Služba za građenje i obnovu.

 

Članak 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.mostar.ba. istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-25- 11341/19 od 19.07.2019. godine. Javna nabava je provedena putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 5.128,00 KM.

U skladu sa člankom 6. Pravilnika, Služba je telefonskim kontaktima i putem intemeta izvršila ispitivanje tržišta, te odlučila da zahtjev za dostavu pismene ponude uputi na adresu sljedećeg sposobnog i kvalificiranog ponuđača:

1.         “ GEDORA ” d.o.o. Mostar, Leopolda Mandića 3/12.

Na upućeni poziv blagovremeno se odazvalo poduzeće “ GEDORA ” d.o.o. Mostar. Služba za građenje i obnovu je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude, te utvrdila daje pristigla ponuda blagovremeno zaprimljena, i da je prihvatljiva.

Služba je dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 07/3-25-11341/19-3 od 11.09.2019. godine.

 

Izabrani ponuditelj “ GEDORA ” d.o.o. Mostar je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, sa ponudom u iznosu od 5.988,65 KM sa PDV-om.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Služba, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjele ponude, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Služba u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Dostaviti:

1.         Službi za građenje i obnovu;

2.         Službi za proračun i financije;

3.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: