Sanacija ravnog krova na objektu PSC Banja Luka

Datum objave: 19.09.2019. 11:54 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

Odluka o rezultatima postupka - "Sanacija ravnog krova na objektu PSC Banja Luka"

13.09.2019.

 

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1.-2432/19

Datum: 13.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH, člana 70. stav 1, 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/J4 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama Preduzeća, člana 16. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća (telefonsko odlučivanje) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9-2432/19 od 30.08.2019. godine, Uprava Preduzeća dana 13.09.2019. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

 

U predmetu javne nabavke „Sanacija ravnog krova na objektu PSC Banja Luka", nakon provedenog konkurentskog postupka pokrenutog u skladu sa čl. 88. ZJN BiH, prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i preporuka Komisije za javne nabavke broj 1/2.9-2432/19 od 30.08.2019. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH ugovor se dodjeljuju ponuđaču „Orfej" d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a.

 

II

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav 2. tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, u suprotnom Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

 

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

 

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj:l.-2432/19 od 09.08.2019. godine pokrenut je u skladu sa čla nom 88. ZJN BiH konkurentski postupak ove javne nabavke. Postupak se pokreće objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj 1180-7-3- 175-3-230/19. Obavještenje je objavljeno na Sajtu AJN BiH dana 20.08.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju sa Portala JN je preuzelo trinaest ponuđača. Na zahtjev za dostavljanje ponuda odazvala su se dva (2) ponuđača: Eko-Gradnja d.o.o. Sarajevo i Orfrej d.o.o. Banja Luka. Ponude su uredno zapakovane i označene, te blagovremeno zaprimljena na protokolu Preduzeća.

Komisija se sastala dana 29.08.2019. godine u prostorijama Uprave Preduzeća i konstatovala slijedeće činenično stanje:

Ponuđači su dostavili traženu dokumentaciju: ovjerene izjave za član 45. i 52. ZJN BiH i dokaz za član 46. ZJN BiH (aktuelni izvod iz sudskog registra).

Analizom ponuda Komisija konstatuje da su oba ponuđača prihvatljiva, ispunila su sve uslove koje je Ugovorni organ tražio Tenderskom dokumentacijom. Prilikom pregleda i ocjene ponude ponuđača „Orfej" d.o.o Komisija je ustanovila da je došlo da greške prilikom množenja količine sa jediničnom cijenom. U njihovoj ponudi je upisano 800 x 37.50 =33.571,15 KM a treba da stoji 800 x 37.50 =30.00,00 KM. Komisija je ponuđaču „Orfej" d.o.o. uputila saglasnost na korekciju cijene koju jc on prihvatio u traženom roku.

Rangiranjem prihvatljivih ponuda prema kriterijumu najniža cijena Komisija konstatuje da je ponuđač Orfej d.o.o. ponudio najnižu cijenu koja bez PDV-a iznosi 30.000,00 KM. Drugorangirani ponuđač Eko -Gradnja d.o.o. Sarajevo je ponudio cijenu od 30.400,00 KM bez PDV-a. Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku je 36.000,00 KM bez PDV-a. Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke je dala Upravi Preduzeća:

 

PREPORUKU

 

Da se na osnovu člana 64. stav 1. tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor dodijeli ponuđaču ,,Orfej"d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a.

Uprava Preduzeća je prihvatila preporuku Komisije za dodjelu ugovora i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, te je odlučila kao što je precizirano u članu I ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu na adresu sjedišta Ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: