Sanacija sanitarnih čvorova u sklopu javnog skloništa u KSC-u Ilijaš

Datum objave: 24.08.2017. 15:43 / Izvor: Akta.ba, 22.08.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 04/4-14-1708/17

Datum: 18.08.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst («SIužbene novine Kantona Sarajevo», br.20/09), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-14-1708/17 od 14.08.2017. godine, u postupku javne nabavke radova na sanaciji sanitarnih čvorova u sklopu javnog skloništa u KSC-u Ilijaš, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/4-14-1708/17 od 14.08.2017. godine. Općinski načelnik će kroz Budžet općine za 2017.godinu obezbijediti nedostajuća sredstva u iznosu od 2.138,095 KM bez PDV-a, ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji sanitarnih čvorova u sklopu javnog skloništa u KSC-u Ilijaš, dodjeljuje se ponuđaču:

"HAKE" d.o.o. Ilijaš, ponuda broj: 49-8/17 od 11.08.2017.godine sa ponuđenom cijenom od: 47.138,095 KM sa uračunatim popustom od 7 %, viškovima radova od 5% bez PDV-a, odnosno 55.151,571 KM sa uračunatim popustom od 7 % ,viškovima radova od 5% sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču: "HAKE" d.o.o. Ilijaš, u roku od 10 dana,od dana okončanja postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za civilnu zaštitu.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-14- 1708/17 od 24.07.2017.godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 45.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 976-7-3-103-3-75/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 28.07.2017. godine. Komisija za javnu nabavku imenovanaje Odlukom broj 04/4-14-1708/17 od

24.07.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.08.2017. godine Općinskom načelniku zapisnik o ocjeni ponuda, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača i predlogom da kroz Budžet općine obezbijedi nedostajuća sredstva kako bi se nabavka reaIizovaIa,broj: 04/4-14-1708/17 od 14.08.2017. godine u postupku javne nabavke radova na sanaciji sanitarnih čvorova u sklopu javnog skloništa u KSC-u Ilijaš.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda 3(tri), da je blagovremeno zaprjmljeno 3 (tri) ponude, da su sve ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku. 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red, kako slijedi:

1."HAKE" d.o.o. Ilijaš, sa cijenom ponude: 47.138,095 KM sa uračunatim popustom od 7 % viškovima radova od 5% bez PDV-a, odnosno 55.151,571 KM sa uračunatim popustom od 7 % viškovima radova od 5% sa PDV-om,

2. ZZ „GROS - COMP" Hadžići, sa cijenom ponude: 47.793,97 KM sa uračunatim popustom od 5 % viškovima radova od 5% bez PDV-a, odnosno 55.918,94 KM sa uračunatim popustom od 5 % viškovima radova od 5% sa PDV-om,

3. G.D."KONSTRUKCIJE"  d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 54.780,65 KM sa uračunatim popustom od 3 % viškovima radova od 5% bez PDV-a, odnosno 64.093,37 KM sa uračunatim popustom od 3 % viškovima radova od 5% sa PDV-om.

 

Izabrani ponudač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Zalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: