Sanitetska vozila

Datum objave: 18.09.2019. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 28.06.2019.

Broj: 01-30-192/19

Dana: 28.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 25. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, članova 25, 70. i 98. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik BiH br. 39/14) i Zapisnika komisije za javne nabavke br. 01-30-191/19 od 28.06.2019. godine, direktorica Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.

Ugovor za nabavku dva sanitetska vozila, putem otvorenog postupka br. 1029-1-1-28-3-16/19 objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 30.05.2019. godine, te u "Službenom glasniku BiH" br.: 40. od 07.06.2019. godine, dodjeljuje se ponuđaču MARKETAUTO D.O.O. Laktaši, čija je cijena ponude 168.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 196.560,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Ponuda ponuđača iz člana 1. ove Odluke, u ekonomskom i tehničkom smislu, u potpunosti zadovoljava
zahtjeve ugovornog organa, te je na osnovu kriterijuma najniža cijena izabrana kao najpovoljnija ponuda.

Član 3.

Prijedlog ugovora će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo postupak javne nabavke putem otvorenog postupka, za prikupljanje ponuda za nabavku dva sanitetska vozila.

Na Portalu javnih nabavki je objavljeno obavještenje o nabavci dana 30.05.2019. godine, evidencijski broj nabavke 1029-1-1-28-3-16/19, te u "Službenom glasniku BiH" br.: 40. od 07.06.2019. godine.

Komisija je konstatovala daje tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo dvadeset (20) zainteresovanih ponuđača.

Javno otvaranje ponuda je izvršeno 24.06.2019. godine. Niko od zainteresovanih ponuđača nije bio prisutan na otvaranju.

Komisija za javne nabavke je dana 28.06.2019. godine dostavila Zapisnik o procjeni ponuda sa preporukom direktorici JZU Dom zdravlja Prijedor za dodjelu ugovora.

Utvrđeno je daje Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-daje do ostavljenog roka za dostavu ponuda pristigla ponuda 1 (jednog) ponuđača -da nije bilo neblagovremenih ponuda

-daje ponuda ponuđača Marketauto d.o.o. Laktaši prihvatljiva za ugovorni organ.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno,
izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno utvrđenom kriterijumu iz
tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica Ustanove nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem Ugovornog organa, u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se ulaže u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: