Servis Olympus video bronhoskopa BF-H190

Datum objave: 08.03.2021. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA

MOSTAR

 

Broj: 1365/2/21

Mostar;23.02.2021.

 

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14). članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, a razmatrajući Zapisnik o ocjeni konačne ponude broj: 1365/21 od 23.02.2021. godine. Povjerenstva za nabavu imenovanog Rješenjem broj: 91 12/2/20 od 28.12.2020., ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

I

 

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluge - servis Olympus video bronhoskopa BF-H190, ser.br.2925572 iz kabineta za bronhoskopiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke SEDŽAN - ingenering d.o.o., Igmanska b.b., 71 320 Vogošća, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Sukladno članku 21. stavak (1) točka c) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu usluge - servis Olympus video bronhoskopa BF-H190, ser.br.2925572 iz kabineta za bronhoskopiju. Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

 

Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje broj: 91 13/20 je upućen tvrtki SEDŽAN -ingenering d.o.o., Igmanska b.b.. 71 320 Vogošća. Poziv je objavljen i na web stranici SKB Mostar dana 28.12.2020. godine.

 

U ostavljenom roku do dana 11.01.2021. godine do 09:00 sati, ponuditelj SEDŽAN -ingenering d.o.o., Igmanska b.b.. 71 320 Vogošća je dostavio Zahtjev za sudjelovanje evid.br: 11/21, zaprimljen dana 07.01.2021. godine. Povjerenstvo je ocijenilo da Ponuditelj zadovoljava tražene uvjete, te je ocijenjen kvalificiranim za daljnji tijek postupka nabave. Nakon što je donesena Odluka o rezultatu postupka pretkvalifikacije, ponuditelju je dana 21.01.2021. godine upućen Poziv za dostavljanje početne ponude i pregovore broj: 9113/2/20. Početna ponuda. evid.br: 25/21 zaprimljena dana 29.01.2021. godine, je bila osnova za održavanje pregovora koji su održani dana 29.01.2021. godine, sukladno Zapisnik broj: 672/21.

Nakon donošenja Odluke o rezultatu ocjene Početne ponude ponuditelju je dana 15.02.2021. godine upućen Poziv za dostavljanje Konačne ponude, broj: 9113/3/20. Konačna ponuda ponuditelja SEDŽAN - ingenering d.o.o.. Igmanska b.b.. 71 320 Vogošća. evid.br: 28/21 zaprimljena je u ostavljenom roku dana 22.02.2021. godine u 09:36 sati.

 

Budući da je samo jedan ponuditelj pozvan da dostavi konačnu ponudu nije bilo predviđeno javno otvaranje ponuda. Povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenu konačne ponude. Kriterij za ocjenu konačne ponude je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuda je ocijenjena formalno pravno prihvatljivom i tehnički zadovoljavajućom sukladno opisu predmeta nabave.

 

Ukupna cijena Konačne ponude bez PDV-a iznosi 9.915.00 KM Popust nije ponuđen. Iznos PDV-a: 1.685.55 KM

 

Ukupna cijena Konačne ponude sa PDV-om : 11.600,55 KM Uvjeti plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana izvršenja ugovora.

 

Plaćanje se obavlja na račun Pružatelja usluga: 1322-6020-2194-5237 kod NLB Banke. Rok izvršenja usluga- 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja narudžbenice.

 

Slijedom naprijed navedenog, a sukladno rezultatima ocjene konačne ponude i prijedlogu imenovanog Povjerenstva za nabave odlučeno je kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela.

 

 

Dostaviti:

Ponuditelju

Povjerenstvu

Financijskoj službi

Pismohranu

www.skbm.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: