Sistem vatrodojave za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Datum objave: 03.03.2020. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1409-1-1-211-5-21/20Broj obavještenja o nabavci 1409-1-1-211-3-153/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Admira Kovačević
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-208
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta a.hadziomerovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i zamjena sistema vatrodojave za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i zamjena sistema vatrodojave za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35111500-0 Sistem za sprečavanje požara


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljni podaci sadržani u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava ispunjenjem ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROVING 4200289800003 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

54990,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54990,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54990,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je evidentiran kod ugovornog organa pod brojem HEN-031/20

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-1-1-211-5-21/20
PODIJELI: