Sistematski pregled zatvorske policije - straže

Datum objave: 14.01.2016. 08:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2016.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1212-0-2-1-11-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236542610008
Kontakt osoba Ljubica Žilić
Adresa Kaonik bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 736-190
Faks (030) 736-190
Elektronička pošta ljubica.zilic@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

SISTEMATSKI PREGLED

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sistematski pregled zatvorske policije - straže u KPZ PT Busovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

40 pregleda

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona - Zenica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratno izvršenje usluga

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

DOBOJSKOG KANTONA

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO- 4218273550003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1212-0-2-1-11-1-16.pdf
PODIJELI: