Softveri i licence – OJ Proizvodnja električne energije: trogodišnje licence AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription

Datum objave: 24.09.2019. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

Broj: I-9724/19

Mostar,19.09.2019. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP „EP HZ HB" d.d. Mostar (Prečišćeni tekst), broj: SD-8/16 od 29.06.2016.godine, Pravilnika o javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br.V-3-2922/19 od 17.09.2019.godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja

u predmetu nabave:

Nabava softvera i licenci - OJ Proizvodnja električne energije: „Nabava trogodišnje
licence „AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription"

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba u predmetu: Nabava softvera i licenci - OJ Proizvodnja električne energije: „Nabava trogodišnje licence „AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription", po obavijesti br. 799-1-1-940-3-520/19, izabrana je ponuda ponuditelja:

GEOINOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka po cijeni od 77.700,00 KM

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmeta javne nabave, te odluku objavi na web stranici Društva.

Članak 3.

Izabrani Ponuditelj je u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave dužan dostaviti dokaz: izvod iz kaznene evidencije Suda BiH po članku 45. Isti mora biti fizički dostavljen na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru do 15:00 sati.

 

OBRAZLOŽENJE

U predmetnom postupku javne nabavke, objavljenom u Službenom Glasniku BiH br. 54/19 od 09.08.2019.godine, do krajnjeg roka utvrđenog za dostavu ponuda, tj. do 30.08.2019.god., do 12:30h ponudu su dostavili sljedeći ponuditelji:

Naziv ponuditelja

Sjedište

Ponuđena cijena bez PDV-a

Popust

GEOINOVA informatički inženjering d.o.o.

Banja Luka

77.700,00 KM

0%

NET d.o.o. informatički inženjering

Mostar

79.926,00 KM

0%

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponuda, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, te je na osnovu kriterija utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji utvrdilo da je ponuda ponuditelja GEOINOVA informatički inženjering d.o.o. Banja Luka prihvatljiva, dok se ponuda ponuditelja NET d.o.o. informatički inženjering Mostar odbacuje kao neprihvatljiva.

Ponuda ponuditelja NET d.o.o. informatički inženjering Mostar odbacuje se kao neprihvatljiva sukladno točki 4.1.1. tenderske dokumentacije u kojoj se navodi „ Ponude koje nisu u skladu s ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu s člankom 68. Zakona o javnim nabavkama.", a u svezi s točkom 3.2.3.1. Tehnička i profesionalna sposobnost, a sve je detaljno opisano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-2922/19 od 17.09.2019.godine, a koji postaje sastavni dio ove Odluke.

Na osnovu ocjene ponuda, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja GEOINOVA informatički inženjering d.o.o., sa cijenom ponude od 77.700,00 KM u cijelosti zadovoljila uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom „Nabava softvera i licenci - OJ Proizvodnja električne energije: „Nabava trogodišnje licence „AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription", br. I- 7271/19-65 a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-2922/19 od 17.09.2019. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

Planirana e-aukcija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, Član 3. tč.3 nije održana.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: