Softverske usluge - održavanje postojeće web stranice Zavoda

Datum objave: 04.03.2021. 13:01 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON       

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK          

 

 

Broj: 02-3-11-11-40-10/21

Novi Travnik: 08.2.2021. godine

 

Temeljem članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama BiH («S1. glasnik BiH, broj 39/14) i članka 26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK (Sl. novine KSB/SBK, broj 16/12), ravnatelj Zavoda Dragan Solomun uz suglasnost zamjenika direktora Salema Hodžić, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

U postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 02-3-11-11-40/21 objavljenom na Portalu javnih nabava pod brojem: 425-7-2-6-3-3/21, ponuditelj ,,FIXIT" d.o.o. Ul. Zaima Šarca br.34, 71000, Sarajevo, dostavio je prihvatljivu ponudu sa odgovarajučom cijenom, te se imenovanom ponuditelju dodjeljuje ugovor za nabavu softverskih usluga - održavanje postojeće web stranice Zavoda.

Članak 2.

Odluka će biti objavljena na web stranici www.zzo-ksbsbk.com.ba , istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dosavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave, broj: 02-3-11-11-40/21 od 12.01.2021.gpdine.

Javna nabava provedena je postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavijest o nabavi objavljena je na Portalu javnih nabava pod brojem: 425-7-2-6-3- 3/21.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave imenovano je Odlukom broj: 02-3- 11-11-40-4/21 od 25.01.2021.godine. Blagovremeno su pristigle ponude ponuđača:

1.            „ANIDES KOMERC" d.o.o. Ciglane I bb, 70230 Bugojno

2.            „FIXIT" d.o.o. UL Zaima Šarca br.34, 71000, Sarajevo

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave izvršilo je javno otvaranje ponuda dana 04.02.2021.godine, o čemu je sačinjen Zapisnik sa otvaranja ponuda, broj: 02-3-11-11-40-7/21.

Povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenu ponuda i utvrdilo: 1. Ponuditelj «FIXIT» d.o.o. Ul. Zaima Šarca br.34, 71000 Sarajevo, dostavio je ponudu kako je traženo Konkurentskim pozivom, te je ponuda prihvatljiva.

2. Ponuda ponuditelja „ANIDES KOMERC" d.o.o. Bugojno nije prihvatljiva iz sljedećih razloga:

- dostavljena je izjava ponuditelja iz članka 52. Zakona o javnim nabavama (prilog 5) koja nije ovjerena i potpisana od nadležnog tijela. ponuda nije čvrsto uvezana u cjelinu, kako je određeno točkom 14.3. tenderske dokumentacije.

stranice ponude nisu označene, kako je određeno točkom 14.4. tenderske dokumentacije.

Povjerenstvo je sačiniio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 02-3-11-11-40- 8/21 i dalo preporuku ugovornom tijelu da ugovor za predmetnu nabavu dodijeli ponuditelju ,,FIXIT" d.o.o. Ul. Zaima Šarca br.34, 71000, Sarajevo

Ugovorno tijelo je prihvatilo prijedlog i donijelo odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom tijelu, u roku pet dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: